Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych-ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych-ogłoszenie o wyborze oferty Drukuj E-mail

RG.341-5/06

                                                                                                 Grodziec, dnia 22 września 2006r.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/
O WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Grodziec z siedzibą w Urzędzie Gminy Grodziec  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2006/2007 Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – „Morfeusz-Technika Grzewcza” Sp. z o.o. z siedzibą – ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 2,24 zł brutto za 1 litr oleju opałowego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że została odrzucona oferta  Wykonawcy:

Zakład Usługowo – Handlowy „NAFTOHURT” - Jerzy Sasiński

z siedzibą - Sompolinek 15, 62-610 Sompolno na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

1) Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

2) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. -   Uzasadnienie prawne.

Przedmiotowa oferta została odrzucona w związku z faktem, że Wykonawca na pierwszej stronie oferty skreślił samowolnie słowo „marża”. Dokonano zmiany treści oferty co jest niezgodnie z zapisem rozdz. X A pkt.6. Ponadto przy  skreślonym słowie brak było podpisu osoby podpisującej ofertę  jak zostało opisane w rozdziale X A. pkt 7.

Wykonawca wprowadził „upust minus pięć groszy”. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a przede wszystkim ustawa z dnia 05.07 2001r. o cenach ( Dz.U. nr 97 poz. 1050 z późn.zm.) odnosi marżę do wartości dodatnich. Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu, dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 w/w ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest „działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. – Uzasadnienie faktyczne.                    

 

Gmina Grodziec
reprezentowana przez
Wójta Gminy Grodziec
Piotr Juszczak

< Poprzedni   Następny >