Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych-ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych-ogłoszenie o zamówieniu Drukuj E-mail
RG.341-5/06

                                                                                                     Grodziec, dn. 2006-09-04

 

 

                                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

 

nazwa zamówienia:

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2006/2007.

1) Nazwa  i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec
Ul. Główna 17
62-580 Grodziec
www.grodziec.pl
e-mail:

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.45

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: na wniosek wykonawcy SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Grodziec lub może zostać przesłana pocztą.

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
10 zł.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodziec.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych w sezonie grzewczym 2006/2007:
- Zespół Szkół w Grodźcu w ilości:                                        44 000 l,
- Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Grodźcu w ilości:         20 000 l,
- Szkoła Podstawowa w Biskupicach w ilości:                        13 500 l,
- Szkoła Podstawowa w Lipicach w ilości:                              11 500 l,
- Szkoła Podstawowa w Królikowie w ilości:                           20 000 l,
- Biblioteka Publiczna w Grodźcu w ilości:                               6 500 l,
- Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w ilości:                                  14 500 l.

Planowana łączna ilość (dla wszystkich jednostek) oleju wynosi: 130 000 l.

Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości zakupionego paliwa do  10% wskazanej powyżej łącznej ilości, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

Wymagania jakościowe dotyczące oleju opałowego są następujące:
- gęstość: w temperaturze 15 stopni C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20 stopniach C - max 0,835 kg/l)
- wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg
- temperatura zapłonu - min 56 stopni C
- zawartość siarki - max 0,20%
- lepkość kinetyczna - max 6,00 m2/s
Dostawa oleju będzie odbywać się na zgłoszenie telefoniczne lub faksowe pracownika Urzędu Gminy w Grodźcu:
- bezpośrednio do wskazanej jednostki
- od 24 godzin do 72 godzin od zgłoszenia
- w ilościach określonych w zgłoszeniu

Brak możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

23122100-9 olej opałowy
E015-1 dostawa

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Sezon grzewczy 2006/2007r. od 05.10.2006r. do 30.09.2007r.

7)   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;              
1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;                        
1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4    Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

  - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru,
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
   - koncesja,  na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym.
- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru.
- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – CERTYFIKAT JAKOSCI OLEJU 
  - wniesienie wadium oraz przedłożenie dowodu wniesienia wadium.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- wykaz środków transportowych przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami świadectw dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

 C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

 - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 

8) Informacja na temat wadium:

 kwota wadium 5 500,00 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

CENA

100%

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Grodziec
Ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Pokój nr 7

do dnia 2006-09-21 do godz. 10:00


11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Grodziec
Ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Sala Narad

dnia 2006-09-21 o godz. 10:30
            

12) termin związania ofertą

30 dni, tj. do dnia 2006-10-20
                       

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej –  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

 

Gmina Grodziec

reprezentowana przez

Wójta Gminy Grodziec

Piotra Juszczaka

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do poprania T U T A J

< Poprzedni   Następny >