Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przebudowa drogi gminnej Wielołęka-Jaroszewice - ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej Wielołęka-Jaroszewice - ogłoszenie o zamówieniu Drukuj E-mail

RG.341-2/06

Grodziec, dn. 2006-07-19

 

                                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana 

nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej Wielołęka - Jaroszewice”

1) Nazwa  i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

www.grodziec.pl

e-mail:

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.45

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Grodziec lub na wniosek wykonawcy może zostać przesłana pocztą.

Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:

20 zł.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodziec.pl

4)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej Wielołęka – Jaroszewice obejmuje odcinek o długości 2,1km i szr. 4 m. polegająca na wykonaniu wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniowej tłuczniem wapiennym  i ułożeniu w-wy ścieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego dla KR1 na powierzchni 8476,75 m2 wraz z wykonaniem zjazdów gospodarczych i profilowaniem poboczy o szer. 0,75m.
Brak możliwości składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

 45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg
 Y044-3           Przebudowa       

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 10.10.2006r.

7)   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;              
1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;                        
1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;                 
1.4         Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki szczegółowe:

1.      Wniesienie wadium oraz przedłożenie dowodu wniesienia wadium.
2.      Zagwarantowanie realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2006.10.10.
3.      Zaoferowanie 30 dniowego terminu płatności.
4.      Udzielenie 3 lat gwarancji jakości na roboty budowlane w przedmiocie zamówienia oraz na wszystkie materiały na okres zgodny z gwarancją producenta.
5.      Zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralna część.
6.      Zdobycie wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty w tym dokonanie wizji lokalnej terenu budowy.
7.      Oświadczenie, że są związani niniejsza ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8.      Oświadczenie, że uwzględnią zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej , stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyszczególnione w pismach:……….
9.      Sporządzenie kosztorysu ofertowego szczegółowego z podaniem cen jednostkowych zgodnego z przedmiarem robót do wyceny.
10.  Sporządzenie projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego zamówienia
11. Zaakceptowanie warunków umowy zamawiającego.  

         Dokumenty wymagane:


  - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru,
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

- informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz wykazu personelu pracowniczego odpowiedzialnego za realizację zamówienia z zadeklarowaniem pracowników do pełnienia funkcji kierownika budowy, kierowników robót wraz z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych stosownie do zdeklarowanej roli w realizacji zamówienia (uprawnienia dotyczące branży drogowej, zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).
  - wykazu wykonanych trzech robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.


C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  - Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

8) Informacja na temat wadium:

 kwota wadium 3 700 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
Waga

CENA

100 %

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

Pokój nr 7

do dnia 2006-08-01 do godz. 11:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

Sala Narad

dnia 2006-08-01 o godz. 11:30                       

12) termin związania ofertą

30 dni , tj. do dnia 2006-08-30.                     

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej – Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Gmina Grodziec

reprezentowana przez

Wójta Gminy Grodziec

Piotra Juszczaka

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 27.07.2006

< Poprzedni   Następny >