Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zawiadomienie o wyborze oferty RG.341-2/10 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych
Zawiadomienie o wyborze oferty RG.341-2/10 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych Drukuj E-mail

                                                                                                                       Grodziec, 2010-01-18

RG.341-2/10 

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-2/10.                     
 Nazwa zadania: ,, Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w 2010 roku".

1.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Petromot, ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk.   
          
Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena) i spełniająca warunki udziału  w postępowaniu

- cena złożonej oferty 2,46 zł brutto za 1l.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: dnia 2010-01-26

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa wykonawcy: 

TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy: 

ul. Toruńska 186, 62-600 Koło 

- cena złożonej oferty 2,49 zł. brutto za 1l.

Liczba punktów w kryterium cena: 99,02 pkt.
Łączna punktacja oferty: 99,02 pkt. 

Oferta nr 2:

Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,, PETROMOT”

Adres Wykonawcy: 

ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk

- cena złożonej oferty 2,46 zł. brutto za 1l.

 Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt. 

Łączna punktacja oferty: 100 pkt. 

Oferta nr 3:  

Nazwa wykonawcy: 

Zakład Usługowo – Handlowy ,,Naftohurt” Jerzy Sasiński

Adres Wykonawcy: 

Ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno

- cena złożonej oferty 2,50 zł. brutto za 1l.

Liczba punktów w kryterium cena: 98,54 pkt.

Łączna punktacja oferty: 98,54 pkt.  

       2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

   
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający   informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

     Wójt Gminy Grodziec
__________________________________

     Kierownik Zamawiającego

Następny >