Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych RG.341-2/10
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych RG.341-2/10 Drukuj E-mail

RG.341-2/10                                                                                                                      

Grodziec, 2010-01-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-2/10. Nazwa zadania:Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia  w Grodźcu w 2010 roku”.

 Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
www.grodziec.pl 
 
tel./fax 063 2485 500 wew. 22

godz. urzędowania: 7.45 - 15.45 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

   www.grodziec.pl 
 www.bip.grodziec.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Grodziec, pok. Nr 11). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji  o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych w  2010 roku:

- Zespół Szkół w Grodźcu w ilości:                                            74 000 l,

- Szkoła Podstawowa w Biskupicach w ilości:                            13 500 l,

- Szkoła Podstawowa w Lipicach w ilości:                                  11 500 l,

- Szkoła Podstawowa w Królikowie w ilości:                               20 000 l,

- Biblioteka Publiczna w Grodźcu w ilości:                                 6 500 l,

- Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w ilości:                                       14 500 l.

Planowana łączna ilość (dla wszystkich jednostek) oleju wynosi: 140 000 l.

Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości zakupionego paliwa do 10% wskazanej powyżej łącznej ilości, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

Wymagania jakościowe dotyczące oleju opałowego są następujące:

- gęstość: w temperaturze 15 stopni C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20 stopniach C - max 0,835 kg/l)

- wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg

- temperatura zapłonu - min 56 stopni C

- zawartość siarki - max 0,20%

- lepkość kinetyczna - max 6,00 m2/s

Dostawa oleju będzie odbywać się na zgłoszenie telefoniczne lub faksowe pracownika Urzędu Gminy w Grodźcu:

- bezpośrednio do wskazanej jednostki

-  do 72 godzin od zgłoszenia

- w ilościach określonych w zgłoszeniu

Brak możliwości składania ofert częściowych. 

Wspólny Słownik Zamówień: 09135100-5 - olej opałowy

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

 od podpisania umowy do 31.10.2010r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia      w wysokości: 5 000,00 zł.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100%=100 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-01-15 do godz.10.00
w siedzibie zamawiającego:
Gmina Grodziec
ul. Główna 17

62-580 Grodziec
Pokój nr 7

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-01-15, o godz.10.30 otwarcia ofert
w siedzibie zamawiającego:
Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Sala Narad

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. do dnia 2010-02-14.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 5654 - 2010  z dnia 2010-01-07.

             Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodziec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec.

Wójt Gminy Grodziec
____________________________________

Kierownik Zamawiającego 

 SIWZ wraz z załącznikami.zip  - POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >