Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Zawiadomienie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy Grodziec
Zawiadomienie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

                                                                                                  Grodziec, dnia 3 grudnia 2009 r.
OR. 0052/30/2009

                                                                           Mieszkańcy Gminy Grodziec
                                                                         

 Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
                               /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/
                              z w o ł u j ę  XXX Sesję V kadencji Rady Gminy Grodziec
                              na dzień 18 grudnia 2009 roku /tj. piątek/ o godz. 1000
                                           w  sali narad Urzędu Gminy w Grodźcu
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym.
5Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesyjnym.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z uzasadnieniem.
8.Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Gminy, w tym opinii Komisji Budżetu, wniosków Radnych.
9.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
10.Odczytanie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rady Gminy oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
11.Dyskusja nad wnioskami zaopiniowanymi przez Wójta i ich przegłosowanie.
12.Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2010 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2010.
14.Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Grodziec na 2010 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19.Sprawy bieżące.
20. Zamknięcie XXX Sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.  

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec
/-/ Zbigniew Latański

< Poprzedni   Następny >