Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RG.341-6/09 Dostawa oleju dla potrzeb grzewczych
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RG.341-6/09 Dostawa oleju dla potrzeb grzewczych Drukuj E-mail

Grodziec, 2009-12-03

RG.341-6/09

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580, Grodziec

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-6/09. Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2009/2010”

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

1/ Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Zamawiający pisząc SIWZ oraz Formularz ofertowy nie uściślił ,tego czy zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości powinno być wystawione przez producenta wskazywanego w formularzu ofertowym, co budzi uzasadnione wątpliwości odnośnie możliwości lub niemożliwości składania świadectwa jakości od producenta paliwa innego niż powoływany w ofercie.

2/ Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie wskazał w SIWZ konkretnego okresu, z którego ma być w ofercie podana cena producenta zamieszczona na stronie internetowej, co budzi uzasadnione wątpliwości odnośnie tego, iż oferty składane w oparciu o ceny producentów z różnych miesięcy, przy zmieniających się cenach na rynku światowym i krajowym, są porównywalne, a tym samym mogą stanowić podstawę oferty w niniejszym postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych – postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe podstawy prawne unieważnienia postępowania zostały przyjęte przez Zamawiającego na skutek protestu jednego z oferentów – firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Petromot ze Skulska.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie będzie przeprowadzone ponownie w najbliższym czasie.

Wójt Gminy Grodziec
__________________________

Kierownik Zamawiającego

< Poprzedni   Następny >