Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych RG.341-6/09
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych RG.341-6/09 Drukuj E-mail

RG.341-6/09
Grodziec, 2009-11-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-6/09. Nazwa zadania:Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół  w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia  w Grodźcu w sezonie grzewczym 2009/2010”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec
ul. Główna
62-580 Grodziec
www.grodziec.pl
  
tel./fax 063 2485 500 wew. 22
7.45 - 15.45 

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.grodziec.pl  
www.bip.grodziec.pl  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  w Urzędzie Gminy Grodziec. Opłata wynosi 20 PLN

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych w sezonie grzewczym 2009/2010:

- Zespół Szkół w Grodźcu w ilości:                                      74 000 l,

- Szkoła Podstawowa w Biskupicach w ilości:                    13 500 l,

- Szkoła Podstawowa w Lipicach w ilości:                           11 500 l,

- Szkoła Podstawowa w Królikowie w ilości:                                    20 000 l,

- Biblioteka Publiczna w Grodźcu w ilości:                           6 500 l,

- Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w ilości:                               14 500 l.

Planowana łączna ilość (dla wszystkich jednostek) oleju wynosi: 140 000 l.

Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości zakupionego paliwa do 10% wskazanej powyżej łącznej ilości, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

Wymagania jakościowe dotyczące oleju opałowego są następujące:

- gęstość: w temperaturze 15 stopni C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20 stopniach C - max 0,835 kg/l)

- wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg

- temperatura zapłonu - min 56 stopni C

- zawartość siarki - max 0,20%

- lepkość kinetyczna - max 6,00 m2/s

Dostawa oleju będzie odbywać się na zgłoszenie telefoniczne lub faksowe pracownika Urzędu Gminy w Grodźcu:

- bezpośrednio do wskazanej jednostki

-  do 72 godzin od zgłoszenia

- w ilościach określonych w zgłoszeniu

Brak możliwości składania ofert częściowych. 

Wspólny Słownik Zamówień: 09135100-5 - olej opałowy

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
Sezon grzewczy 2009/2010 tj. od podpisania umowy do 31.10.2010r. 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienie wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100%=100 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 2009-11-20 do godz.10.00 
 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Pokój nr 7

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-11-20, o godz.10.30 otwarcia ofert 
 w siedzibie zamawiającego:
Gmina Grodziec
 ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Sala Narad 

 XII. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-12-19

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów  
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 393316 – 2009 z dnia 2009-11-13

             Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodziec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec.

Wójt Gminy Grodziec
___________________________________

Kierownik Zamawiającego 

SIWZ wraz z załącznikami.zip - POBIERZ

 

 

< Poprzedni   Następny >