Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RG. 341-5/09 Dostawa oleju dla potrzeb grzewczych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RG. 341-5/09 Dostawa oleju dla potrzeb grzewczych Drukuj E-mail

                                                                                                       Grodziec, 2009-10-19

RG.341-5/09 

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-5/09. Nazwa zadania: ,, Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2009/2010 ". 

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Ks. Rymarkiewicza 1D, 63-220 Kotlin               Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena) i spełniająca warunki udziału           w postępowaniu

- cena złożonej oferty 2,24 zł brutto za 1l.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: dnia 2009-10-27

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa wykonawcy:
TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o

Adres Wykonawcy:   
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło 

oferta została odrzucona.

Oferta nr 2:

Nazwa wykonawcy:
Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

Adres Wykonawcy:
ul. Ks. Rymarkiewicza 1D, 63-220 Kotlin

- cena złożonej oferty 2,24 zł. brutto za 1l.

Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt.
Łączna punktacja oferty: 100 pkt.

Oferta nr 3:

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,, PETROMOT”

Adres Wykonawcy:
ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk

oferta została odrzucona.

 Oferta nr 4:  

Nazwa wykonawcy:
Zakład Usługowo – Handlowy ,,Naftohurt” Jerzy Sasiński

Adres Wykonawcy:
Ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno

Liczba punktów w kryterium cena: 99,6 pkt.
Łączna punktacja oferty: 99,6 pkt.

2.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  odrzucono 2 oferty.

Zamawiający odrzuca oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo    Zamówień Publicznych. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w formularzu ofertowym żądał ceny Producenta 1 litra oleju opałowego obowiązującą na dzień 09.10.2009 rok -  nie spełniono warunków. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający  

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

Wójt Gminy Grodziec

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

< Poprzedni   Następny >