Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RG.341-4/09 Nadbudowa budynku Szkoły w Grodźcu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RG.341-4/09 Nadbudowa budynku Szkoły w Grodźcu Drukuj E-mail

RG.341-4/09
Grodziec, 2009-09-15

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-4/09. Nazwa zadania:,, Nadbudowa budynku Szkoły w Grodźcu z przeznaczeniem na przedszkole”

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

POLBUD – s.c. B.P. Piwońscy, Zakład Usług Budowlanych, ul. I. Łopuskiej 10, 62-504 Konin.  

 Uzasadnienie wyboru:  

Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena) i spełniająca warunki udziału w postępowaniu

- cena złożonej oferty 198 273,92 zł

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: dnia 2009-09-22.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:
Nazwa wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,, LECH” s.c., W.i Z Borowscy.
Adres Wykonawcy:   
ul. Dojazdowa 19, 62-410 Zagórów - cena złożonej oferty 220 359,24 zł
Liczba punktów w kryterium cena: 89,98 pkt.
Łączna punktacja oferty: 89,98 pkt.

Oferta nr 2:
Nazwa wykonawcy: 

Zakład Budownictwa Ogólnego ,, MAR-BUD” MARCINIAK S.C.
Adres Wykonawcy:
ul.Ks.J. Popiełuszki 2, 62-510 Konin

oferta została odrzucona

Oferta nr 3:
Nazwa wykonawcy:

POLBUD – s.c. B.P. Piwońscy, Zakład Usług Budowlanych
Adres Wykonawcy:
ul. I. Łopuskiej 10, 62-504 Konin
 - cena złożonej oferty 198 273,92 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt.
Łączna punktacja oferty: 100 pkt.

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7: wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.

   3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

         Wójt Gminy Grodziec
____________________________________

          Kierownik Zamawiającego

 

< Poprzedni   Następny >