Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Nadbudowa budynku Szkoły w Grodźcu z przeznaczeniem na przedszkole RG.341-4/09
Nadbudowa budynku Szkoły w Grodźcu z przeznaczeniem na przedszkole RG.341-4/09 Drukuj E-mail

RG.341-4/09
Grodziec, 2009-08-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-4/09. Nazwa zadania: Nadbudowa budynku Szkoły w Grodźcu z przeznaczeniem na przedszkole.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
www.grodziec.pl  
www.bip.grodziec.pl 
  
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 - 15.45 

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.grodziec.pl
www.bip.grodziec.pl 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec. Opłata wynosi 20 PLN.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Szczegółowy zakres zawiera:
Dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, przedmiar robót ( do pobrania w załączeniu)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7    Roboty budowlane

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
termin wykonania zamówienia : od podpisania umowy do 15 grudnia 2009 roku

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł słownie: pięć tysięcy  00/100 złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

CENA

 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-09-08 do godz.10.00
w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Pokój nr 7

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-09-08, o godz. 10.30
w siedzibie zamawiającego :

Urząd Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Sala Narad

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-10-07
                         

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna 

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.  

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                     Nr: 282006 - 2009 dnia 2009-08-18

Wójt Gminy Grodziec
___________________________________

Kierownik Zamawiającego

Dokumenty do pobrania: 

Specyfikacja Istotynych Warunków Zamówienia wraz z  załącznikami  Nr 1,2,3,6,7 

Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną - Zał. Nr 4

Przedmiary  - Zał. Nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27 sierpnia 2009 r.doc

< Poprzedni   Następny >