Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RG.341-2/09 Przebudowa dróg gminnych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RG.341-2/09 Przebudowa dróg gminnych Drukuj E-mail

 

RG.341-2/09
Grodziec, 2009-08-05

 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-2/09. Nazwa zadania: ,,Przebudowa dróg gminnych Grodziec ul. Słoneczna i Szkolna"

1.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 


Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe ,,BUDHAN”, Tomasz Pilarczyk Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena) i spełniająca warunki udziału  w postępowaniu

- cena złożonej oferty 196 211,25 zł

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: dnia 2009-08-12.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:
Nazwa wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane ,, Budmex”,
Adres Wykonawcy:   
Kawęczyn 89, 62-704 Kawęczyn

- cena złożonej oferty 217 257,69 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 90,31pkt.
Łączna punktacja oferty: 90,31pkt.

Oferta nr 2:
Nazwa wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane ,,MELBUD”, D.S. Pilarczyk S.J.,

Adres Wykonawcy:
Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto

- cena złożonej oferty 228 401,04 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 85,91pkt.
Łączna punktacja oferty: 85,91pkt.

Oferta nr 3:
Nazwa wykonawcy:

Przedsiębiorstwo  Budowlano – Handlowe ,, BUDHAN”, Tomasz Pilarczyk
Adres Wykonawcy:
Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto

- cena złożonej oferty 196 211,25 zł

Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt.
Łączna punktacja oferty: 100 pkt. 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

   3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

Wójt Gminy Grodziec
____________________________________

Kierownik Zamawiającego

< Poprzedni   Następny >