Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RG.341-3/09 Usługa dowozu dzieci do szkół gminnych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RG.341-3/09 Usługa dowozu dzieci do szkół gminnych Drukuj E-mail

                                                                                                                       Grodziec, 2009-07-28 
 RG.341-3/09                                                                                                  

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-3/09.             Nazwa zadania: Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach i Szkoły Podstawowej w Biskupicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

P.U.T. Sapikowski Wojciech, Stare Grądy 34, 62-580 Grodziec

 Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena)  i spełniająca warunki udziału w postępowaniu:

- cena złożonej oferty:
netto za 1km 4,20 zł.
brutto za 1km 4,49 zł.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do  dnia 2009-07- 31
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:
Nazwa wykonawcy: P.U.T. Sapikowski Wojciech

Adres Wykonawcy: Stare Grądy 34, 62-580 Grodziec

Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt.
Łączna punktacja oferty: 100 pkt.

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________

 
Wójt Gminy Grodziec

Kierownik Zamawiającego

 

 

< Poprzedni   Następny >