Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Usługa dowozu wraz z opieką dzieci do ZS w Grodźcu,SP w Lipicach i SP w Biskupicach RG.341-3/09
Usługa dowozu wraz z opieką dzieci do ZS w Grodźcu,SP w Lipicach i SP w Biskupicach RG.341-3/09 Drukuj E-mail

RG.341-3/09
Grodziec, 2009-07-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-3/09 Nazwa zadania: Usługa dowozu wraz z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach i Szkoły Podstawowej w Biskupicach .

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec
Ul. Główna 17
62-580 Grodziec
www.grodziec.pl
www.bip.grodziec.pl 
  

 Godz. urzędowania 7.45 – 15.45

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.grodziec.pl    www.bip.grodziec.pl 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Grodziec, przy odpłatności 10 PLN .

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Usługa dowozu dzieci wraz z opieką, która w zakresie obejmuje:

a) 3 autokary z 3 kierowcami wraz z 3 osobami sprawującymi opiekę                              ( z zastrzeżeniem, że osoba sprawująca opiekę nie może być kierowcą autobusu)

Trasa obejmuje 400 km dziennie (drogi żwirowe – utwardzone 40 %,

drogi asfaltowe 60 %)

Czas dowozu od około 6.45 do 16.30 dziennie (szczegółowo określa harmonogram)

Liczba dzieci dowożonych do szkół wynosi ok. 275 

Dowóz obejmuje przewóz dzieci z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego  do szkół i z powrotem wraz z  zapewnieniem im opieki.

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić trzech opiekunów do przewozu dzieci, którzy spełniają następujące warunki: są pełnoletni, posiadają zdolności do czynności prawnych, których stan zdrowia i doświadczenie gwarantuje prawidłowe sprawowanie opieki. 

Do obowiązków opiekuna należeć będzie:

- zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu dowożonych do szkół dzieci

- opieka i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu

- ustalanie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy

- w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci, nie dopuszczenie do ich przewozu

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za powyższe obowiązki

Zakres tras i godziny przejazdów określa harmonogram tras oraz mapa tras. (Harmonogram tras zostanie określony szczegółowo po ustaleniu planu zajęć  w poszczególnych placówkach, do których zorganizowana będzie usługa dowozu).

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:
60117200-3 – Wynajem autobusów, autokarów wraz z kierowcą
85312110-3 – Usługa opieki dziennej nad dziećmi 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
od 01.09.2009r. do 25.06.2010r. 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym         i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
 Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

cena

Waga

100 pkt

X. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 2009-07-28 do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego Urzędu Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Pokój nr 7

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-28, o godz. 10.30
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Sala Narad

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-08-26

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr poz. 246904-2009 z dnia 2009-07-21 

Wójt Gminy Grodziec

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami POBIERZ

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >