Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Przebudowa dróg gminnych Grodziec ul. Słoneczna i Szkolna RG.341-2/09
Przebudowa dróg gminnych Grodziec ul. Słoneczna i Szkolna RG.341-2/09 Drukuj E-mail

RG.341-2/09

Grodziec, 2009-07-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-2/09. Nazwa zadania:  ,,Przebudowa dróg gminnych Grodziec ul. Słoneczna i Szkolna”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

 

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec 

www.grodziec.pl  
www.bip.grodziec.pl 
  
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 - 15.45

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.grodziec.pl
www.bip.grodziec.pl 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec. Opłata wynosi 20 PLN.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Szczegółowy zakres zawiera:
Dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, przedmiar robót.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6    Roboty w zakresie budowy dróg

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia : od podpisania umowy do 15 października 2009 roku 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. 

VIII. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł słownie: pięć tysięcy  00/100 złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Nazwa kryterium

Waga

CENA

 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-08-04 do godz.10.00
w siedzibie zamawiającego :

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Pokój nr 7 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-08-04, o godz. 10.30
w siedzibie zamawiającego :

Gmina Grodziec
Ul. Główna 17
62-580 Grodziec 
Sala Narad

 XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-09-02

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 
 Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych        Nr: 238748-2009 dnia 2009-07-15.  

Wójt Gminy Grodziec

____________________________________

Kierownik Zamawiającego 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - POBIERZ TUTAJ  

 

 

 

< Poprzedni   Następny >