Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zawiadomienie( ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu RG.341-1/09
Zawiadomienie( ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu RG.341-1/09 Drukuj E-mail

                                                                                                    Grodziec, dn. 2009-05-11

RG.341-1/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-1/09. Nazwa zadania: ,,Budowa drogi gminnej Królików -Biała Kolonia - Biała"

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

POL-DRÓG SŁUPCA S.A., ul Piastów 1, 36-400 Słupca:

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena)  i spełniająca warunki udziału w postępowaniu:

- cena złożonej oferty 723 120,16 zł

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie dnia 2009-05-19.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.

 Oferta nr 1:
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz
Adres Wykonawcy: ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz:  
Liczba punktów w kryterium cena:
81,38 pkt.
Łączna punktacja oferty: 81,38 pkt.

Oferta nr 2:
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A.
Adres Wykonawcy: ul. Spółdzielców 14, 62-510 Konin  
Liczba punktów w kryterium cena:
99,81pkt.
Łączna punktacja oferty: 99,81pkt.

Oferta nr 3:
Nazwa wykonawcy: POL-DRÓG SŁUPCA S.A.
Adres Wykonawcy: ul. Piastów 1, 36-400 Słupca
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt.
Łączna punktacja oferty: 100 pkt. 

Oferta nr 4 : 
Nazwa wykonawcy: STRABAG
Adres Wykonawcy: ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa
Liczba punktów w kryterium cena: 97,68 pkt.
Łączna punktacja oferty: 97,68 pkt. 

Oferta nr 5 :
 Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych ,,TURDROG”              Zygmunt Kucharski
Adres Wykonawcy: ul. Górnicza 10, 62-700 Turek
Liczba punktów w kryterium cena: 86,53 pkt.
Łączna punktacja oferty: 86,53 pkt. 

Oferta nr 6 :
Nazwa wykonawcy: SKANSKA S.A.
Adres Wykonawcy: ul.Gen. J. Zajączka 9 , 01-518 Warszawa
Liczba punktów w kryterium cena: 95,23 pkt.
Łączna punktacja oferty: 95,23

Oferta nr 7 :
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane ,,MELBUD”, D.S. Pilarczyk S.J.
Adres Wykonawcy: Modła Księża 12, 62-571 Stare Miasto
Oferta została odrzucona.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia


----------------------------------------------- 

Kierownik Zamawiającego

  Wójt Gminy
/-/ Piotr Juszczak

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RG.341-1/09.pdf 

   

< Poprzedni   Następny >