Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Budowa drogi gminnej Królików - Biała Kolonia - Biała Nr RG.341-1/09
Budowa drogi gminnej Królików - Biała Kolonia - Biała Nr RG.341-1/09 Drukuj E-mail

RG.341-1/09
Grodziec, 2009-04-10

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-1/09. Nazwa zadania:  Budowa drogi gminnej Królików - Biała Kolonia - Biała

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec
www.grodziec.pl 


od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 - 15.45

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.grodziec.pl 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec. Opłata wynosi 20PLN.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Szczegółowy zakres zawiera:
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, przedmiar robót.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 VI. Termin wykonania zamówienia:
termin wykonania zamówienia : od podpisania umowy do 15 sierpnia 2009 roku 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia  wysokości: 23 000,00 zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100 złotych

 IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Nazwa kryteria

Waga

CENA

100%

X. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia: 2009-05-04 do godz.9.30
w siedzibie zamawiającego

Gmina Grodziec
Ul Główna 17
62-580 Grodziec
Pokój nr 7

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-05-04, o. godz. 10.00  
w siedzibie zamawiającego

Gmina Grodziec
Ul. Główna 17
62-580 Grodziec
Sala Narad

 XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-06-03

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 101780-2009 dnia 2009-04-10

Wójt Gminy Grodziec
____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami do pobrania TUTAJ 

 pytanie do SIWZ.jpg pobierz

odpowiedz do SIWZ.jpg pobierz

Zal nr1do odpowiedzi do SIWZ.jpg pobierz

Zal nr 2 do odpowiedzi do SIWZ.jpg pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Ogłoszenie o zawarciu umowy.pdf

< Poprzedni   Następny >