Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przebudowa drogi gminnej Grodziec, Lądek, Królików, Lipice.
Przebudowa drogi gminnej Grodziec, Lądek, Królików, Lipice. Drukuj E-mail

RG.341-6/08

Grodziec, 2008-06-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-6/08. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej  Grodziec – Lądek – Królików -Lipice.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

www.grodziec.pl

 

7.45 -15.45 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.grodziec.pl oraz do pobrania pod treścią ogłoszenia

  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Grodziec. Opłata wynosi 20 PLN.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym na działkach  o nr geod. 78, 263, 304  – na długości ok. 2998m mb i szerokości jezdni 4,5 – 5,0m mb oraz szerokości poboczy   2 x 0,75 mb.

Projektowana prędkość 40 km/h, odwodnienie powierzchniowe oraz na odc. 180m do projektowanych  wpustów ulicznych – szt. 4.

Wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacja techniczną z pominięciem nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, który będzie wykonany

w odrębnym zleceniu.

Zakres robót objęty zamówieniem:

-    roboty pomiarowe –  2,998 km

-    roboty przygotowawcze – usunięcie krzewów

-    roboty ziemne – wykonanie koryta

-    wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w-a  grub.

 10 cm                   7 245.00m2

-    wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w-wa dolna  grub.

15 cm                                                                                                                                                        

    6 916.00m2

-    wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa  górna o grub.po zagęszcz.

       5 cm                                                                                                                     14 161.00m2

-    wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla  KR-1- w-wa ścieralna grub.   5cm                                                                                                                                     - 13 744,00m2

-   wykonanie zjazdów gospodarczych z kruszywa  łamanego                         -   660,00m2

-   wykonanie przepustów pod zjazdami rury PE fi 30cm                                     -  126,00m

-   wykonanie przepustów pod drogą rury PE fi 50cm                                            -    7,00m

-   wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami                                                 -   4,00szt

-   przykrycie rowu – rury PE – rury fi 30cm                                                             - 180,00m

-   wbudowanie krawężnika                                                                                         - 234,00mb

-   montaż barier sprężystych                                                                                      - 270,00mb

-   formowanie poboczy                                                                        

Szczegółowy zakres zawiera:

dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, przedmiar robót.

Brak możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

   

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia  od podpisania umowy do 30 września  2008r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków składa następujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 

7) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz wykazu personelu pracowniczego odpowiedzialnego za realizację zamówienia z zadeklarowaniem pracowników do pełnienia funkcji kierownika budowy z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych stosownie do zdeklarowanej roli w realizacji zamówienia (uprawnienia dotyczące branży drogowej, zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa). Załącznik nr 7.

8) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

Dodatkowo Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Projekt umowy  zaakceptowany przez wykonawcę

3) Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium załączona do oferty.

4) Sporządzenie kosztorysu ofertowego uproszczonego z podaniem cen jednostkowych zgodnego z przedmiarem robót do wyceny, sporządzenie tabeli elementów scalonych.

5) Sporządzenie projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku graficznego - spełnia/niespełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienie wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:  15 000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy  złotych 00/100.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

CENA

Waga

100 pkt = 100%

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-07-10  do godz.11.30 składania ofert

 w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

Pokój nr 7

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-07-10, o godz. 12.00

otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

SALA NARAD

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-08-08

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie  dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 Nr  132285   dnia 17.06 2008r.

_________________

Wójt Gminy Grodziec

Piotr Juszczak

SIWZ wraz z załacznikami do pobrania TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >