Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Ogłoszenie, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mikrobusu
Ogłoszenie, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mikrobusu Drukuj E-mail

Numer sprawy RG.341- 5/08

Grodziec, 2008-05-06                                                                      

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-5/08. Nazwa zadania:  „Zakup pojazdu- mikrobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Grodziec.”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Nazwa wybranego wykonawcy (firma), adres wykonawcy:

BENEPOL” Sp. z o.o.

Ul. Lubelska 43 A

10-410 Olsztyn

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza cenowo (największa ilość punktów w kryterium cena) oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu. Cena złożonej oferty 112 240zł.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

1. RENAULT

 Pietrzak Sp. z o.o.

Ul. Bocheńskiego 125

40-816 Katowice- oferta odrzucona

 

2. „BENEPOL” Sp. z o.o.

Ul. Lubelska 43 A

10-410 Olsztyn

Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt

Łączna punktacja 100 pkt.

 

3.„ ZIMNY” AUTORYZOWANY DEALER VW

ul Wojska Polskiego 102

97-300 Piotrków Trybunalski

Liczba punktów w kryterium cena: 92 pkt

Łączna punktacja 92 pkt

 

4.IGNASZAK sp.j

AUTORYZOWANY DEALER VW

Modła Kolonia 5 E

62-571 Stare Miasto- oferta odrzucona

 

5.AUTORYZOWANY DEALER VW

AUTO – HANDEL – CENTRUM

 KROTOSKI CICHY sp. j.,

 ul Skórzewska 8,

62-081 Wysogotowo - oferta odrzucona

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu  ofert:

 

 1. RENAULT

    Pietrzak Sp. z o.o.

    Ul. Bocheńskiego 125

    40-816 Katowice

Uzasadnienie faktyczne: treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  - w SIWZ wymagano skrzyni biegowej manualnej 5 biegowej natomiast oferent złożył ofertę na skrzynie 6- biegową co wynika ze świadectwa homologacji. 

Uzasadnienie prawne : Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

2.IGNASZAK sp.j

AUTORYZOWANY DEALER VW

Modła Kolonia 5 E

62-571 Stare Miasto

Uzasadnienie faktyczne: oferta została odrzucona ponieważ, czynność prawna polegająca na złożeniu oferty została dokonana w imieniu firmy IGNASZAK sp.j, AUTORYZOWANY DEALER VW, Modła Kolonia 5 E, 62-571 Stare Miasto bez należytego umocowania. Załączone do oferty upoważnienie jest dla zamawiającego niewiarygodne. Złożony podpis  jest nieczytelny, brak również pieczątki osoby podpisującej dokument   podczas gdy z działu 2 odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców w/w firmy  wynika kto może podpisać upoważnienie, Zamawiający wskazuje również, że nie zostały  podpisane strony formularz ofertowego.

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – art.104 kodeksu cywilnego: jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna.

 

3. AUTORYZOWANY DEALER VW

    AUTO – HANDEL – CENTRUM

    KROTOSKI CICHY sp. j.,

    ul Skórzewska 8,

    62-081 Wysogotowo

Uzasadnienie faktyczne:  - treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  - w SIWZ wymagano samochodu fabrycznie nowego, rok produkcji 2008 natomiast oferent złożył ofertę na samochód który posiada  rok produkcji  2007 co wynika ze świadectwa homologacji 

Uzasadnienie prawne : Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

Kierownik Zamawiającego

 

Wójt Gminy Grodziec

 

< Poprzedni   Następny >