Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zakup pojazdu- mikrobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Gminy Grodziec
Zakup pojazdu- mikrobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Gminy Grodziec Drukuj E-mail

RG.341-5/08

Grodziec, 2008-04-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RG.341-5/08. Nazwa zadania:  Zakup pojazdu - mikrobusu przeznaczonego do przewozu  niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Grodziec,

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa  i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

Kod 62-580 Grodziec

Strona WWW: www.grodziec.pl

E-mail

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.45.

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    Strona WWW: www.grodziec.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec, oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Opis przedmiotu zamówienia:

§         samochód fabrycznie nowy- rok produkcji 2008,

§         lakier- standardowy

§         mikrobus, który w wersji standardowej jest pojazdem 9-cio miejscowym, liczba miejsc siedzących pasażerskich- 8, a po demontażu odpowiedniej liczby siedzeń możliwość przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, miejsca siedzące usytuowane w trzech rzędach (siedzenie dwuosobowe przy kierowcy) z możliwością szybkiego demontażu rzędu drugiego i trzeciego,

§         samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych- najazd dla wózków inwalidzkich, składany, z pasami antypoślizgowymi (punkt kotwiczenia najazdów przy progu drzwi tylnych lub bocznych), pasy mocujące wózek, pas mocujący osobę na wózku,

§         poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,

§         siedzenie kierowcy z regulacją wysokości, wzdłużną oraz regulacją kąta pochylenia oparcia,

§         układ kierowniczy regulowany w  dwóch płaszczyznach,

§         bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania w kabinie kierowcy dla 9-ciu osób łącznie z kierowcą,

§         zagłówki z regulacją wysokości,

§         drzwi boczne przesuwane z prawej strony z osłoniętą prowadnicą,

§         silnik wysokoprężny o mocy minimum 100 KM, pojemność silnika min. 1850 cm³ do 2500 cm³, paliwo- olej napędowy,

§         napęd na przednie koła,

§         skrzynia biegowa manualna 5- biegowa,

§         system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania- ABS,

§         elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania,

§         system zapobiegający poślizgowi kół napędzonych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego,

§         hamulce tarczowe z przodu i z tyłu (przód wentylowany),

§         zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz,

§         klimatyzacja,

§         centralny zamek,

§         trzecie światło STOP,

§         koła letnie i zimowe plus koło zapasowe, obręcze stalowe

§         lusterko wsteczne wewnętrzne,

§          regulacja lusterka zewnętrznego,

§         regulacja zasięgu reflektorów,

§         światło przeciwmgielne,

§         pełne wykończenie z tworzywa sztucznego,

§         z tyłu drzwi skrzydełkowe z oknami albo tylna klapa bagażnika z oknem

§         ogrzewanie tylnej szyby,

§         ogrzewanie z manualną regulacja,

§         obrotomierz i zegar cyfrowy,

§         prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego,

§         wskaźnik ilości paliwa, temperatury płynu chłodniczego,

§         wycieraczka szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem

§         fabryczny układ blokady zapłonu- immobiliser,

§         autoalarm,

§         radioodtwarzacz CD,

§         oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu o osobach niepełnosprawnych we wnętrzu,

§         homologacja na terenie RP dla samochodu osobowego 9-cio osobowego i do przewozu osób niepełnosprawnych,

§         nadwozie zabezpieczone antykorozyjnie,

§         do samochodu musi być dołączona dokumentacja dotycząca oferowanego auta w tym gwarancje i homologacje oferowanego pojazdu na 9 osób i do przewozu osób niepełnosprawnych.

kod CPV 34116000-3 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

   .

VI. Termin wykonania zamówienia:

 20 maj 2008r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków

3) Wzór umowy zaakceptowany przez wykonawcę

4) wymagane w SIWZ dokumenty

Ponadto wymaga się:

Zagwarantowanie realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20  maja 2008r. (na formularzu oferty). 

Zaoferowanie 30 dniowego terminu płatności (na formularzu oferty). 

§         Udzielenie gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy, bez limitu kilometrów (na silnik i podzespoły), 3 lata na lakier, 12 lat na perforację nadwozia, (na formularzu oferty). 

Zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część ( oświadczenie na formularzu oferty). 

Zdobycie wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty  (na formularzu oferty). 

Oświadczenie, że wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert (na formularzu oferty).

Oświadczenie, że zostaną uwzględnione zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej, stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyszczególnione w pismach:………. (na formularzu oferty). 

Oświadczenie, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez wykonawcę zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się on w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. ( na formularzu oferty)

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 

  B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

  B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  

   B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

C. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

C.1) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym - lub równoważne zaświadczenie wystawione przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego- wyciąg ze świadectwa homologacji.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

cena

Waga

100 %

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-04-21 do godz. 10.00. składania ofert

  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Grodziec

Ulica Głowna 17

62-580 Grodziec

Pokój nr 7

 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-04-21, o godz. 10.30. otwarcia ofert

  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec 

SALA NARAD

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-05-20

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów 

 Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 74679  -2008 dnia 11.04.2008.

___________________________________

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Grodziec

 

SIWZ wraz z załacznikami do pobrania TUTAJ

Pytanie i odpowiedź dotyczące SIWZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >