Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opalowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych 2007/2008
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa oleju opalowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych 2007/2008 Drukuj E-mail

RG.341-11/07

Grodziec, 2007-09-10

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-11/07. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2007/2008

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

www.grodziec.pl

tel/fax 063 248 55 00/ 063 248 55 00 wew 22

7.45 -15.45

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.grodziec.pl

  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Grodziec. Opłata wynosi 20 PLN.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

 

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych w sezonie grzewczym 2007/2008:

- Zespół Szkół w Grodźcu w ilości:                                                    74 000 l,

- Szkoła Podstawowa w Biskupicach w ilości:                              13 500 l,

- Szkoła Podstawowa w Lipicach w ilości:                                      11 500 l,

- Szkoła Podstawowa w Królikowie w ilości:                                   20 000 l,

- Biblioteka Publiczna w Grodźcu w ilości:                                     6 500 l,

- Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w ilości:                                            14 500 l.

 

Planowana łączna ilość (dla wszystkich jednostek) oleju wynosi: 140 000 l.

 

Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości zakupionego paliwa do  10% wskazanej powyżej łącznej ilości, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

 

Wymagania jakościowe dotyczące oleju opałowego są następujące:

- gęstość: w temperaturze 15 stopni C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20 stopniach C - max 0,835 kg/l)

- wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg

- temperatura zapłonu - min 56 stopni C

- zawartość siarki - max 0,20%

- lepkość kinetyczna - max 6,00 m2/s

Dostawa oleju będzie odbywać się na zgłoszenie telefoniczne lub faksowe pracownika Urzędu Gminy w Grodźcu:

- bezpośrednio do wskazanej jednostki

- od 24 godzin do 72 godzin od zgłoszenia

- w ilościach określonych w zgłoszeniu

 

Brak możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień:  23122100-9 – olej opałowy

E015-1 - dostawy

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  

   

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Sezon grzewczy 2007/2008r od 01.10.2007r. do 30.09.2008r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków składa następujące dokumenty:

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 2) koncesja na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem

 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

  6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

  7) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.  

  8) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – CERTYFIKAT JAKOŚCI OLEJU (świadectwo jakości)

 9) Wykaz środków transportowych przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami świadectw dopuszczenia do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

10) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

Dodatkowo Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Projekt umowy  zaakceptowany przez wykonawcę

3) Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium załączona do oferty.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku graficznego - spełnia/niespełnia.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienie wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:  4 500,00 słownie: cztery tysiące pięćset złotych.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

CENA

Waga

100%= 100 pkt

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2007-09-18  do godz.10.30 składania ofert

 w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

Pokój nr 7

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-09-18, o godz. 11.00

otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

SALA NARAD

 

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-10-17

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie  dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 162358 -2007 dnia 10.09 2007

 

 

Wójt Gminy Grodziec

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

< Poprzedni   Następny >