Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze oferty najkorzystniejszej Budowa drogi Grodziec - Mokre
Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze oferty najkorzystniejszej Budowa drogi Grodziec - Mokre Drukuj E-mail

RG.341-7/07                                                                                     Grodziec, 2007-08-31

                       

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                           

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-7/07. Nazwa zadania:  Budowa drogi gminnej Grodziec- Mokre

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Konińskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.

 Ul. Marantowska 13

62-510 Konin 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza cenowo na podstawie kryterium (cena) i spełniająca warunki udziału w postępowaniu

  - cena złożonej oferty  639 260,22 zł 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Oferta nr 1

 Nazwa wykonawcy:              Strabag Sp z o.o.

Adres Wykonawcy:              Ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa

Liczba pkt. w kryterium cena: 67,3

Łączna punktacja oferty:      67,3 pkt

Oferta nr 2

Nazwa wykonawcy:              Skanska S.A.,Oddział Budownictwa, Drogowo-                                    Mostowego w  Poznaniu

Adres Wykonawcy:              ul. Bystra 7, 60-961 Poznań 

Liczba pkt. w kryterium cena: 90,8

Łączna punktacja oferty:      90,8 pkt

 Oferta nr 3

Nazwa wykonawcy:              Konińskie Przedsiębiorstwo Drogowe S.A.

Adres Wykonawcy:              Ul. Marantowska 13, 62-510 Konin

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Łączna punktacja oferty:      100 pkt

Oferta nr 4

 Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A. w Koninie

Adres Wykonawcy:            ul. Spółdzielców 14, 62-510 Konin

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania 

Oferta nr 5

Nazwa wykonawcy:             Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane  MELBUD D&S Pilarczyk Sp. J.

Adres Wykonawcy:            Modła Książa 12, 62-571 Stare Miasto  

Oferta odrzucona

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy Grodziec

Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >