Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Ogłoszenie o zamowieniu Budowa drogi gminnej Zaguźnica
Ogłoszenie o zamowieniu Budowa drogi gminnej Zaguźnica Drukuj E-mail

RG.341-10/07

Grodziec, 2007-08-22

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-10/07. Nazwa zadania:  Budowa drogi gminnej Zaguźnica.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

www.grodziec.pl

7.45 -15.45

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.grodziec.pl

  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Grodziec. Opłata wynosi 20 PLN.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

 

Budowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym z gruntowej  na drogę o nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej na działce o nr geod. 255 – obręb Zaguźnica na długości ok. 1500 mb i szerokości jezdni 4,0 mb i szerokości poboczy 2x0,75 mb.

Projektowana prędkość 40km/h, na terenie zabudowanym 30 km/h. odwodnienie powierzchniowe.

Zakres robót:

- roboty ziemne - wykonanie koryta na głębokość projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

-podbudowa tłuczniowa grub. w-wa dolna i górna   łącznie – 23cm

-warstwa ścieralna grub. 4cm z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem

 KR-1.

- przedłużenie przepustu z rur betonowych fi 50 cm

- wykonanie przepustów z rur PCV fi 40cm

- wykonanie zjazdów gospodarczych

- oznakowanie pionowe drogi.

Szczegółowy zakres zawiera:

dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, przedmiar robót.

 

Brak możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

   

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia  od podpisania umowy do 23 listopada 2007r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków składa następujące dokumenty:

 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 

7) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz wykazu personelu pracowniczego odpowiedzialnego za realizację zamówienia z zadeklarowaniem pracowników do pełnienia funkcji kierownika budowy z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych stosownie do zdeklarowanej roli w realizacji zamówienia (uprawnienia dotyczące branży drogowej, zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa). Załącznik nr 7.

8) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

Dodatkowo Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Projekt umowy  zaakceptowany przez wykonawcę

3) Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium załączona do oferty.

4) Sporządzenie kosztorysu ofertowego uproszczonego z podaniem cen jednostkowych zgodnego z przedmiarem robót do wyceny, sporządzenie tabeli elementów scalonych.

5) Sporządzenie projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego zamówienia.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku graficznego - spełnia/niespełnia.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienie wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:  8 900,00 słownie: osiem tysięcy dziewięćset  złotych.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

CENA

Waga

100 pkt = 100%

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2007-09-12  do godz.11.30 składania ofert

 w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

Pokój nr 7

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-09-12, o godz. 12.00

otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

SALA NARAD

 

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-10-11

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie  dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  146886-2007  dnia 22.08 2007

 

 

Wójt Gminy Grodziec

Piotr Juszczak 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załacznikami do pobrania TUTAJ!

< Poprzedni   Następny >