Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Drukuj E-mail

RG.341-9/07                                                                                          Grodziec, 2007-08-21

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-9/07 Nazwa zadania:  „Budowa drogi gminnej Zaguźnica”

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Na stronie internetowej pomyłkowo  ukazał się błędny przedmiar robót do wyceny, który niezwłocznie usunięto po zauważeniu. Jednakże dwie oferty złożone przez firmy uczestniczące w postępowaniu zawierały  niepoprawny przedmiar.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 7 Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

Wójt Gminy Grodziec

Piotr Juszczak

< Poprzedni   Następny >