Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Budowa drogi gminnej Biskupice
Budowa drogi gminnej Biskupice Drukuj E-mail

RG.341-8/07

Grodziec, 2007-07-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-8/07. Nazwa zadania:  Budowa drogi gminnej Biskupice.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

www.grodziec.pl

 

7.45 -15.45 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.grodziec.pl

  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy Grodziec. Opłata wynosi 20 PLN.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 691 i 788 obręb Biskupice  w istniejącym pasie drogowym o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR-1 .

Parametry techniczne:

- długość projektowanej drogi - 956m

-  szerokość jezdni 4,0 m

-  szerokość poboczy 2 x - 1,0 m,

Projektowana prędkość 40km/h, na terenie zabudowanym 30 km/h. odwodnienie powierzchniowe.

Zakres robót:

- roboty ziemne - wykonanie koryta na głębokość projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

-podbudowa tłuczniowa grub. w-wa dolna i górna   łącznie– 23cm

-warstwa ścieralna grub. 5cm z betonu asfaltowego dla obciążenia ruchem

 KR-1.

-wykonanie zjazdów gospodrczych

- oznakowanie pionowe drogi.

Brak możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg

Szczegółowy zakres zawiera:

dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna, przedmiar robót.

#4

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

   .

VI. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia  od podpisania umowy do 10 listopad 2007r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków składa następujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. 

7) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz wykazu personelu pracowniczego odpowiedzialnego za realizację zamówienia z zadeklarowaniem pracowników do pełnienia funkcji kierownika budowy z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych stosownie do zdeklarowanej roli w realizacji zamówienia (uprawnienia dotyczące branży drogowej, zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa). Załącznik nr 7.

8) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

Dodatkowo Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Projekt umowy – podpisany przez wykonawcę

3) Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium załączona do oferty.

4) Sporządzenie kosztorysu ofertowego uproszczonego z podaniem cen jednostkowych zgodnego z przedmiarem robót do wyceny.

5) Sporządzenie projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienie wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 700,00 słownie: pięć tysięcy siedemset złotych.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

CENA

Waga

100 pkt = 100%

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2007-08-17  do godz.11.00 składania ofert

 w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

Pokój nr 7

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-08-17, o godz. 11.30

otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego Gmina Grodziec

Ulica Główna 17

62-580 Grodziec

SALA NARAD

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-09-15

                           

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie  dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 127372-2007 dnia 26.07.2007r.

____________________________________

Wójt Gminy Grodziec

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

 Uzupełnienie do SIWZ do pobrania TUTAJ

Informacja dla Wykonawców do pobrania TUTAJ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Poprzedni   Następny >