Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przetargi - Archiwum arrow Usługa dowozu wraz z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach i Szkoł
Usługa dowozu wraz z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach i Szkoł Drukuj E-mail

RG.341-6/07

Grodziec, 2007-07-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-6/07. Nazwa zadania: Usługa dowozu wraz z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach i Szkoły Podstawowej w Biskupicach,

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Grodziec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Grodziec

Ul. Głowna 17

62-580 Grodziec

www.grodziec.pl

e-mail

 

Godz. urzędowania 7.45-15.45

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.grodziec.pl

  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Grodziec, przy odpłatności 10 PLN.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Usługa dowozu dzieci wraz z opieką, która w zakresie obejmuje:

a) 3 autokary z 3 kierowcami wraz z 3 osobami sprawującymi opiekę ( z zastrzeżeniem, że osoba sprawująca opiekę nie może być kierowcą autobusu)

Trasa obejmuje 360 km dziennie (drogi żwirowe - utwardzone 40 %, drogi asfaltowe 60 %)

Czas dowozu od około 6.45 do 16.30 dziennie (szczegółowo określa harmonogram tras)

Liczba dzieci dowożonych do szkół wynosi ok. 275. 

Dowóz obejmuje przewóz dzieci z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego  do szkół i z powrotem wraz z  zapewnieniem im opieki.

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić trzech opiekunów  do przewozu dzieci, którzy spełniają następujące warunki: są pełnoletnie, posiadają zdolności do czynności prawnych, których stan zdrowia i doświadczenie gwarantuje prawidłowe sprawowanie opieki. 

Do obowiązków opiekuna należeć będzie:

- zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu dowożonych do szkół dzieci

- opieka i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu

- ustalanie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy

- w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci , nie dopuszczenie do ich przewozu

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za powyższe obowiązki

Szczegółowy zakres tras i godziny przejazdów określa harmonogram tras oraz mapa tras.

Brak możliwości składania ofert częściowych. 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

60117200-3 - Wynajem autobusów autokarów wraz z kierowcą

85312110-3 -  Usługa opieki dziennej nad dziećmi

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

   .

VI. Termin wykonania zamówienia:

od 03.09.2007r. do 20.06.2008r. 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem załącznika nr 1.

a.2) Projekt  umowy - zaakceptowany  w formie zaparafowania każdej ze stron umowy oraz jej podpisanie przez Wykonawcę z wykorzystaniem załącznika nr 3.

a.3) kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) dowodu wniesienia wadium.  

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 

  B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

  B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

  B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 2.

  B.4) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB

C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

1) Aktualne ubezpieczenie OC każdego pojazdu.

2) Dokument potwierdzający, że osoby pełniące funkcję opiekunów są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych -  oświadczenie zał. nr 4

3) Dokumenty potwierdzające użytkowanie 3 pojazdów z liczbą minimum  39 miejsc siedzących - dowód rejestracyjny pojazdu lub dokument potwierdzający prawo do użytkowania w przypadku gdy autobus nie jest własnością wykonawcy (przedłożone dokumenty muszą dotyczyć każdego pojazdu z osobna)

4)Oświadczenie, że kierowcy wykonujący zamówienie posiadają ważne prawo jazdy oraz zaświadczenie lekarskie uprawniające do prowadzenia pojazdów- załącznik nr 5

5) Oświadczenie zobowiązujące Wykonawcę do zapewnienia obsługi przez trzech opiekunów (po jednym na autokar) w czasie prowadzenia dowozów zał. nr 6

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2150,00zł , słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych. .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100 pkt

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2007-08-06 do godz. 10.00

 w siedzibie zamawiającego Urzędu Gminy Grodziec

ul. Glówna 17

62-580 Grodziec

pokój nr 7

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-08-06, o godz. 10.30

 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Grodziec

ul. Główna 17

62-580  Grodziec

Sala Narad                         

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-09-04

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

. 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

. 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 127222-2007 z dnia 26.07.2007r.

____________________________________

Wójt Gminy Grodziec

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

< Poprzedni   Następny >