Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow Zawiadomienie o zwołaniu XIII Sesji Rady Gminy Grodziec
Zawiadomienie o zwołaniu XIII Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

OR.0002.13.2015                                                          

                                                                                                                                      Grodziec, dnia 12.11. 2015 roku       

                                                                                   Mieszkańcy Gminy Grodziec

                            
             Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.2015.1515/

z w o ł u j ę  XIII Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 26 listopada 2015 roku /tj. czwartek/ o godz. 9:00
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju Gospodarczego o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Omówienie Obchodów Święta Niepodległości.
9. Informacja z realizacji zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska i budowy gminnej  oczyszczalni ścieków.
10. Informacja z realizacji zadań Gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2014/2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od  nieruchomości  na 2016 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia lokalu użytkowego położonego w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia przy ulicy Głównej 38 w Grodźcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa oraz określenia inkasenta.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy oraz przedłużenia taryfy      za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Grodziec na rok 2016.
22. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii Gminy Grodziec na rok 2016.
23.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec  z organizacjami   pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku   publicznego w 2016 roku”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2015 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec  na lata 2015 -2025.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
27. Sprawy bieżące.
28. Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy Grodziec.

 Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący
Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak  

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange