Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow Wyprawka szkolna
Wyprawka szkolna Drukuj E-mail

Informacja
„Wyprawka szkolna

         Wójt Gminy Grodziec informuje, że zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym w Rządowym programie pomocy uczniom   w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników.

Projekt zakłada, że programem będą objęci uczniowie:
1) rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej, pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574,00 zł netto

2) uczniowie wymienieni  w pkt 1  niespełniający kryterium dochodowego pochodzący z rodzin, w których występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych      i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęski żywiołowe lub ekologiczne;

3) bez względu na dochód uczniowie:
- słabowidzący,   
- niesłyszący,
- słabosłyszący,
- z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
- posiadający  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych,  do klas II i III gimnazjów.

Termin składania wniosków: 08 września 2015 roku 

                                                                                                                   Wójt Gminy Grodziec
                                                                                                                 /-/ Anna Andrzejewska


Wniosek- udzielenie uczniowi pomocy 2015.doc
Program - szkoły.pdf

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange