Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow Zawiadomienie
Zawiadomienie Drukuj E-mail

Grodziec, dnia 01 czerwca 2015 roku       

OR.0002.9.2015    
                                                                                                                                                                           
                                                                                        Mieszkańcy Gminy Grodziec
                             
               Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
                                                   /Dz.U.2013.594 t.j. z późn. zm./
                                z w o ł u j ę  IX Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
                              na dzień 18 czerwca 2015 roku /tj. czwartek/ o godz. 12:00
                                             w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec 
Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju Gospodarczego o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Dyskusja nad wykonaniem budżetu i rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu   terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziec za  2014 rok.
9.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2014 rok.
10.Odczytanie uchwały i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2014 rok – dyskusja i głosowanie.
11.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
12.Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Grodziec  za 2014 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu   terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grodziec za  2014 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Grodziec za 2014 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniodawczego do spraw wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
17.Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia  za inkaso.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2015 rok.
21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z budżetu Gminy Grodziec na wykonanie drogi powiatowej na ulicy Wiejskiej w Grodźcu.
22.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23.Sprawy bieżące.
24.Zamknięcie IX Sesji Rady Gminy.
 Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec    

/-/ Marusz Woźniak

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange