Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Grodziec
Zawiadomienie o zwołaniu VIII Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

OR.0002.8.2015                                                               
                                                                                         
                                                                                                                               Grodziec, dnia 12 maja 2015 roku       
     
                     
                                                                                             MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC 

                             
            Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm./  z w o ł u j ę VIII Sesję Rady Gminy Grodziec  VII kadencji na dzień 21 maja 2015 roku /tj. czwartek/ o godz. 9:00 w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec. 

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesyjnym.
6.Sprawozdanie między sesyjne z działalności Referatu Rozwoju Gospodarczego o  przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Grodziec.
9.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
10.Podjęcie uchwały w sprawie usług opiekuńczych określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Grodziec na lata 2015 – 2024.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Mokre oznaczonej  numerem ewidencyjnym 486  o pow. 0,0161 ha, obręb Junno.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Grodziec  w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupice oznaczonej numerem ewidencyjnym 314/2 o pow. 0,0400 ha.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Grodziec.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków.
18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Grodziec.
19.Sprawozdanie za 2014 rok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  z wydatków realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych.
20.Omówienie Obchodów Dni Grodźca i uroczystości poświęconej pamięci Ks. Abpa B. Dąbrowskiego (6 i 7 czerwca 2015 r.).
21.Ocena stanu dróg, oznakowania i bezpieczeństwa w Gminie.
22.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23.Dyskusja – wolne wnioski.
24.Zamknięcie VIII Sesji Rady Gminy Grodziec.

Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący   
Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak  

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange