Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje arrow Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji
Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji Drukuj E-mail

  Grodziec, dnia 7 stycznia 2015 roku            

OR.0002.4.2015                                                  
                                                                                           MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC
                            
                                        Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
                                o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm./
                                        z w o ł u j ę IV Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
                                     na dzień 26 stycznia 2015 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 9:00 
                                                       w sali ślubów Urzędu Gminy w Grodźcu
 
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesyjnym.
6.Sprawozdanie między sesyjne z działalności Referatu Rozwoju Gospodarczego o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach
o dofinansowanie.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Grodziec na lata 2015-2025.
9.Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną.
10.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Wójt zobowiązany jest przedstawić Radzie stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii Izby.
11.Odczytanie opinii Komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.
12.Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach stałych Komisji Rady Gminy.
13. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
14. Dyskusja nad projektem budżetu.
15. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta.
16. Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Dyskusja – wolne wnioski.
19. Zamknięcie IV Sesji Rady Gminy Grodziec.
Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału  w obradach.

                                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                          Rady Gminy Grodziec  
                                                                                                          /-/ Mariusz Woźniak

< Poprzedni   Następny >

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange