Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Ogłoszenia i informacje
Ogłoszenia i informacje
Informacja o projekcie Drukuj E-mail

Image 

 18 grudnia 2015 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2007-2013 umowę na realizację projektu pt. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap IV  nr RPWP.03.06.06-30-002/15. W ramach projektu partnerstwo zawiązało 15 podmiotów.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat VI - Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt polegał na wsparciu systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 7 Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski, które włączone są do KSRG.

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne w Gołańczy, Grodźcu, Kębłowie, Kowalach Pańskich, Krzyżu Wielkopolskim, Mycielinie i Tarnówce przyczyniając się do ochrony obszarów gmin: Gołańcz, Grodziec, Wolsztyn, Kawęczyn, Krzyż Wielkopolski, Mycielin i Tarnówka.

Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie bezpieczeństwa ekologicznego rozumianego jako ochrona zrównoważonej egzystencji wszystkich organizmów na obszarze ekosystemu. Głównym obszarem oddziaływania projektu będą powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, kaliski, koniński, turecki, wągrowiecki, wolsztyński i złotowski.

Wspomniane wyżej podmioty w postaci OSP i samorządów gminnych wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP zrealizowały to przedsięwzięcie w charakterze partnerów projektu.

Zgodnie z umową UDA-RPWP.03.06.06-30-002/15-00 z dnia 18.12.2015 r. i aneksami nr UDA-RPWP.03.06.06-30-002/15-01 z dnia 31.12.2015 r. oraz nr UDA-RPWP.03.06.06-30-002/15-02 z dnia 11.03.2016 r. całkowita wartość projektu wynosi 7.366.075,05 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane 6 930 790,05 PLN. Kwota dofinansowania nieprzekraczająca: 6.584.250,54 PLN. Wkład własny w projekcie zapewniły samorządy gminne.

Samochody posiadają:

 napęd uterenowiony 4x4,

 autopompę dwuzakresową oraz działko wodno-pianowe i linię szybkiego natarcia, zraszacze wokół pojazdu,

 zbiornik wody na min. 5.000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o wielkości 10% dla 5 samochodów ciężkich i min. 3.500 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o wielkości 10% dla 2 samochodów średnich.

wyposażenie dodatkowe w postaci m.in.:

 działka wodno-pianowego,

 środki łączności

 kabinę dla 6 strażaków–ratowników

 maszt oświetleniowy

 silnik o mocy min. 340 KM (sam. ciężki) i min. 290 KM (sam. średni), przystosowany do pracy ciągłej także w czasie postoju

 uchwyty na sprzęt pożarniczy (aparaty powietrzne, drabina itd.)

 zestaw do wyizolowania terenu akcji

 agregat prądotwórczy

 zestaw narzędzi hydraulicznych

 sprzęt ochrony osobistej strażaka po 6 kpl. (rękawice strażackie, hełm strażacki, kominiarka, ubranie ochronne, buty strażackie)

 zestaw uszczelniający (ograniczniki oraz korki do uszczelniania studzienek ściekowych i kanalizacyjnych oraz beczek)

oraz inne elementy zgodne z "Wytycznymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP" z 14 kwietnia 2011 r.

Wyposażenie dodatkowe w bezpośredni sposób podnosi efektywność działań ratowniczych, m.in. w razie prowadzenia działań w zakresie ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych.

Podstawowym obszarem działania OSP będących w systemie KSRG jest teren powiatu. W efekcie realizacji  projektu obszar objęty ochroną przeciwpożarową obejmie 7 powiatów: czarnkowsko-trzcianecki, kaliski, koniński, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski obejmując powierzchnię obszarów objętych ochroną przeciwpożarową w liczbie 885338 ha oraz osób objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony w liczbie 580216.

Projekt nie spowodował powstania nowych miejsc pracy, jednakże przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osobistych osób uczestniczących w akcjach ratowniczych, co może spowodować ich lepszą sytuację na runku pracy.

W ramach projektu zrealizowane zostały działania promocyjne, w tym m.in. reportaż dotyczący projektu w czasopiśmie.

Główną grupą docelową projektu są mieszkańcy, dla których projekt oznacza podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Dzięki projektowi nastąpiło pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządu i OSP oraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, będący koordynatorem - wnioskodawcą, skupia prawie wszystkie OSP w Województwie Wielkopolskim, na 1843 OSP do Związku należą 1832.

Strona projektu: http://www.zosprp.poznan.pl/strona5.php

 Image

ZAWIADOMIENIE Drukuj E-mail
Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Grodziec


 Wójt Gminy Grodziec informuje o potrzebie zgłaszania do Urzędu Gminy Grodziec (pokój nr 10) w terminie minimum 1 tygodnia przed planowanym odbiorem odpadów ulegających biodegradacji.


                                                                                                            Wójt Gminy Grodziec
             
                                                                                                           /-/ Anna Andrzejewska
INFORMACJA Drukuj E-mail

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec, zaplanowany na dzień 07.04.2016 r. zostaje odwołany z powodu wyjazdu.

 

                                                                                                       /-/ Mariusz Woźniak
Konkurs grantowy Drukuj E-mail

     ImageImage


Informacja Drukuj E-mail
                                                              INFORMACJA       
                                                


                Informuję,  że dnia 25  marca ( w piątek)   2016  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec   jest  czynna do godz.  13:00.

                                                                                                       Kierownik biblioteki
                                                                                                    /-/ Katarzyna Gromala

 

 

Komunikat Drukuj E-mail
                                      Image              
Informacja Drukuj E-mail

 

                                                              INFORMACJA                                                        

                Informuję,  że dnia 18  marca  2016  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec                           będzie  nieczynna.
                                                                                                    
  Kierownik biblioteki
                                                                                                    /-/ Katarzyna GromalaInformacja Drukuj E-mail
                 Image
Informacja Drukuj E-mail

     Image

 

Okres wczesnej wiosny powoduje spiętrzenie prac, a konieczność wykonywania większej niż w zimie liczby czynności, wymagających koncentracji i zwiększonego wysiłku fizycznego, potęguje zagrożenia wypadkowe

Zabiegi agrotechniczne ze względu na cykl wegetacji roślin związany z naszym klimatem, musza być wykonane w określonych terminach, a pospiech uniemożliwia zorganizowanie pracy w taki sposób, by była ona bezpieczna.

Uprawa roli z pozoru jest prosta , co nie oznacza , że jest bezpieczna.


Czytaj całość...
Konkurs plastyczny Drukuj E-mail
       Image  
Zaproszenie Drukuj E-mail
                Image         
Informacja Drukuj E-mail

                               INFORMACJA     

 Informuję,  że dnia 4  marca  2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec  będzie nieczynna.

  

  Kierownik biblioteki 

/-/ Katarzyna Gromala 

Zawiadomienie Drukuj E-mail

Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Grodziec

Wójt Gminy Grodziec informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlano-remontowych, pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie oraz opon i metalu.

ZBIÓRKA

zostanie przeprowadzona w dniu 24 marca 2016 r. (tj. czwartek) na terenie całej gminy w wyznaczonych poniżej miejscach:

8:00 - 9:30 Targowica w Grodźcu

10:00 - 11:30 OSP Biskupice

12:00 - 13:30 OSP Lądek

Na teren targowicy w Grodźcu można dostarczyć odpady wielkogabarytowe w dniu 23 marca 2016 r. (tj. środa) w godzinach od 15:30 do 18:00

Należy ściśle przestrzegać wyznaczonego czasu zbiórki, poza wyznaczonymi godzinami odbiór nie będzie możliwy.

 

                                                                                                        Wójt Gminy Grodziec

                                                                                            /-/ Anna Andrzejewska

Wykaz Drukuj E-mail
Image
Informacja Drukuj E-mail

GRODZIEC, DNIA 25 LUTEGO 2016R.

                                                                                          INFORMACJA


   INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 03 MARCA /CZWARTEK/ 2016 ROKU O GODZ. 10:00 W SALI ŚLUBÓW W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:    

1) KOMISJA REWIZYJNA;
2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

                Przewodniczący Rady
                     Gminy Grodziec

                  /-/ Mariusz Woźniak

Zawiadomienie o zwołaniu XVI Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

Grodziec, dnia 25.02.2016r.

 OS.0002.16.2016                                                                                         
                                                                                                   Mieszkańcy Gminy Grodziec
                                                                                                                  
                                                      
                   Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 ze zm./ z w o ł u j ę  XVI Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 07 marca 2016 roku /tj. poniedziałek/
                                                      o godz. 8.30 w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju i Promocji o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za 2015 rok.
9. Informacje o funkcjonowaniu służby zdrowia i Pogotowia Ratunkowego w Koninie Podstacja  w Rychwale.
10.Funkcjonowanie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu za 2015 rok.
11.Sprawozdanie za rok 2015 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wydatków realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydawane zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Grodziec za 2015 r.   
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Urzędu Gminy Grodziec jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2016 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2016-2028. 
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19.Sprawy bieżące.
20.Zamknięcie XVI Sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
                                                                                            /-/ Mariusz Woźniak              

Informacja Drukuj E-mail

Grodziec, dnia 5 lutego 2016 roku


INFORMACJA

     W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty Wójt Gminy Grodziec zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące obowiązku szkolnego, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 roku /poniedziałek/ o godz. 1600 w Zespole Szkół w Grodźcu.

     Spotkanie będzie dotyczyło zmian wynikających z przywrócenia obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich.

     Ponadto wszelkie wątpliwości dotyczące różnych możliwości kontynuowania nauki przez dzieci w wieku 5, 6 i 7 lat wyjaśni Pani Małgorzata Sobieraj Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie oraz Pani Karina Owsianko Kierownik Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Filia w Koninie.

                                                                                       Zapraszam       

                                                                               Wójt Gminy Grodziec
                                                                             /-/ Anna Andrzejewska

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Grodźcu Drukuj E-mail

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Grodźcu 

     Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Grodźcu informuje, że z dniem  24 lutego 2016 roku rozpocznie  się rekrutacja dzieci do przedszkola w wieku 3-6 lat. Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać:

• z niżej zamieszczonego załącznika,
• w sekretariacie przedszkola,
• ze strony internetowej przedszkola (www.przedszkolegrodziec.szkolnastrona.pl),
zakładka Rekrutacja, na której znajduje się również Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Grodźcu.    

Wnioski o przyjęcie dziecka należy złożyć  w sekretariacie przedszkola w terminie do 25 marca 2016  roku.

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                         Dyrektor                      
                                                                                Przedszkola Samorządowego  w Grodźcu
                                                                                                   /-/  Anna Juszczak              

Załącznik Nr 1 - Wniosek do pobrania

Ulotka informacyjna pt."Wybór ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków" Drukuj E-mail
                      Image
Ulotka informacyjna - ścieżka kształcenia.pdf
Ulotka informacyjna pt."Badanie budżetów gospodarstw domowych" Drukuj E-mail
                       Image
Ulotka informacyjna BBGD.pdf
Komunikat Drukuj E-mail

                       Image

INFORMACJA Drukuj E-mail

                                                                    INFORMACJA                                                        

                Informuję,  że dnia 16  lutego   2016  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec   będzie  nieczynna.                        

                                                                                                       Kierownik biblioteki

                                                                                        /-/ Katarzyna Gromala

Informacja PUP w Koninie o naborze - WRPO Drukuj E-mail

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w styczniu br. rozpoczął rekrutacje do projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.

Czytaj całość...
Informacja PUP w Koninie o naborze - POWER Drukuj E-mail

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w styczniu br. rozpoczął rekrutacje do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy oraz na stronie internetowej www.pup.konin.pl w ramach ww. projektu są zamieszczone informacje o naborach:

Wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,
Wniosków bezrobotnego o skierowanie na szkolenie i sfinansowanie szkolenia
Wniosków o organizację prac interwencyjnych,
Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, 
Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Informacje do pobrania o naborach POWER.zip

Informacja Drukuj E-mail
                                         Image
Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" Drukuj E-mail

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa w Koninie informuje:

            Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XIV edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, Kategoria: gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Czytaj całość...
Komunikat Drukuj E-mail
                       Image
Informacja Drukuj E-mail

Informacja

     Wójt Gminy Grodziec informuje, że 2016 roku działa Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu. Punkt jest prowadzony przez Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień Piotr Pietrow. Praca punktu polega na:

1. poradnictwie dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zwłaszcza od alkoholu,
2. poradnictwie dla osób współuzależnionych,
3. udzieleniu wsparcia osobom uzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
4. udzieleniu wsparcia osobom współuzależnionym oraz motywowanie do podjęcia terapii,
5. motywowanie osób uzależnionych do uczestnictwa w grupach samopomocowych(mitingi AA),
6. udzieleniu wsparcia dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Czytaj całość...
Komunikat Drukuj E-mail
                                           Image
Komunikat Drukuj E-mail

                               

Gminny Turniej Tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Grodziec Drukuj E-mail

                      Image
Dokumenty do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO TURNIEJU TENISA.doc
Regulamin Turnieju w Tenisa Stołowego.doc
ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO.doc

Informacja o konkursie Drukuj E-mail
                        Image
Ogłoszenie Drukuj E-mail

O g ł o s z e n i e

Zmiany od 1 stycznia 2016 r. w podatkach.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. w ustawie o podatku rolnym obowiązują nowe zasady przeliczania użytków rolnych. Grunty te należy przeliczać na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych w ustawie .

Informujemy, że przy niskiej kwocie zobowiązania w roku 2016 tj. do 6 zł podatnik nie otrzyma nakazu (decyzji wymiarowej), natomiast gdy w trakcie roku podatnik dokupi grunt i podatek będzie wyższy jak 6 zł to decyzję już otrzyma .

Płatność podatków:
Kwota podatku, która nie przekracza 100 zł - podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty tj. 15.03.2016 r.
Kwota  podatku jest powyżej 100 zł podatek jest płatny w 4 ratach.  
                                                                                                    

                                                                                                         Wójt Gminy Grodziec
                                                                                                        /-/ Anna Andrzejewska

Informacja dla rolników Drukuj E-mail

  Informacja

   Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 16 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku

     Termin  składania wniosków:

- od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego  2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z  fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2016 r.

Zwrot podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

     Wójt Gminy
  /-/ Anna Andrzejewska
 

 UWAGA!!!

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   -  POBIERZ  Wniosek akcyza.pdf

Zwrotem podatku akcyzowego objęto również biopaliwo oznaczone kodem CN 3824 90 91.

Informacja Drukuj E-mail

INFORMACJA

    nformuję, że dnia 25 stycznia 2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec będzie czynna od godz 13:00.

Kierownik biblioteki

/-/ Katarzyna Gromala

Informacja Drukuj E-mail

                                                        INFORMACJA                                                        

  Informuję,  że dnia 22 stycznia   2015  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec   jest  czynna do godz. 15:00 .

                                                                                                       Kierownik biblioteki
                                                                                                    /-/ Katarzyna Gromala

Informacja Drukuj E-mail
               Image
Mobliny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Drukuj E-mail
                                      Image
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego Drukuj E-mail

 GRODZIEC, DNIA 07  STYCZNIA  2016 R.

                                                                                         Z A W I A D O M I E N I E


      PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.


1) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO –  DNIA 18 STYCZNIA /PONIEDZIAŁEK / 2016 ROKU GODZ. 14:00.


                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                               /-/ Iwona Popieluch

Informacja o współnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

  GRODZIEC, DNIA 04 STYCZNIA 2016 R.

                                                                                     INFORMACJA

       INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 STYCZNIA /środa/ 2015 ROKU O GODZ. 09:00 W SALI ŚLUBÓW W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:    


1) KOMISJA REWIZYJNA;
2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

                Przewodniczący Rady
                     Gminy Grodziec    

                  /-/  Mariusz Woźniak  
 

Zawiadomienie o zwołaniu XV Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

                                                                                                                                  Grodziec, dnia 04.01.2016r.
OS.0002.15.2016
                                                                                                  
                                                                                                                            Mieszkańcy Gminy Grodziec
                                                                          
                Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
                                                        /t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz.1515 ze zm.
                                             z w o ł u j ę  XV Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
                                       na dzień 25 stycznia 2016 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 10.00
                                                        w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec
.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i  stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju i Promocji o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na  lata 2016-2026.
9. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta lub osobę przez niego wyznaczoną. 
10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Wójt zobowiązany jest przedstawić Radzie stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii Izby.
11.Odczytanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.
12. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach stałych komisji Rady Gminy.
13. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej.
14. Dyskusja nad projektem budżetu gminy Grodziec na 2016 rok.
15. Głosowanie  wniesionych propozycji autopoprawek Wójta.
16. Głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z przyjętą autopoprawką.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Lądek i Wielołęka.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Sprawy bieżące.
22. Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący   
Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak   

Informacja dla mieszkańców Drukuj E-mail

 Informacja dla mieszkańców

      Informujemy, że od 13 stycznia 2016 roku uruchomiony zostanie w Urzędzie Gminy Grodziec punkt bezpłatnej pomocy prawnej.
      Nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Grodziec będzie udzielał mec. Jerzy Karolewski w środy od godziny 10:00 do 14.00.

                                                                                                               Wójt Gminy Grodziec   
                                                                                                               /-/ Anna Andrzejewska   

Zobacz więcej informacji dotyczących organizacji systemu nieodpłatnych porad prawnych w powiecie konińskim.

Wykaz gruntów Drukuj E-mail

             WYKAZ
                              gruntów stanowiących własność Gminy Grodziec         
             
przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne

(zgodnie z art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

LpPołożenie nieruchomościNr działkiPowierzchnia ogółemOpis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawyTermin dzierżawyczynsz dzierżawny
opis i oznaczeniepowierzchnia
1.obręb 0004 Biskupice4780,4000 hagrunty orne, RV0,4000 hado 3 latZgodnie
z Zarządzeniem Wójta Gminy Grodziec Nr RG.0050.32.2015 z dnia 01 kwietnia 2015 roku
2.obręb 0004 Biskupice4790,9700 hagrunty orne, RIVb 0,6000 ha
    grunty orne, RV0,3700 ha
3.obręb 0004 Biskupice4800,3300 hagrunty orne, RIVb 0,2600 ha
    grunty orne, RV0,0700 ha
4.obręb 0004 Biskupice3040,1200 hagrunty orne, RIVa 0,0800 ha
    grunty orne, RIVb 0,0400 ha
5.obręb 0004 Biskupice5940,0300 hagrunty orne, RV0,0300 ha
6.obręb 0004 Biskupice6320,2500 hagrunty orne, RV0,1400 ha
    grunty orne, RVI0,1100 ha
7.obręb 0004 Biskupice6930,9900 hagrunty orne, RVI0,9900 ha
8.obręb 0008 Ciświca Stara1980,5400 hagrunty orne, RVI0,5400 ha
9.obręb 0016 Królików5000,1100 hałąki trwałe, ŁIV0,1100 ha
10.obręb 0016 Królików5010,3600 hagrunty orne, RIVb 0,0100 ha
    grunty orne, RV0,1800 ha
    łąki trwałe, ŁIV0,1200 ha
    łąki trwałe, ŁV0,0500 ha
11.obręb 0018 Lądek911,0600 hagrunty orne, RV0,9500 ha
    łąki trwałe, ŁV0,1100 ha
12.obręb 0018 Lądek920,1500 hagrunty orne, RV0,1500 ha
13.obręb 0018 Lądek2280,3700 hałąki trwałe, ŁV0,3700 ha
14.obręb 0012 Grodziec860,7600 hagrunty orne, RIIIb0,4200 ha
    grunty orne, RIVa 0,1700 ha
    grunty orne, RIVb 0,1700 ha
15.obręb 0012 Grodziec870,3700 hagrunty orne, RIVa 0,2900 ha
    grunty orne, RIVb 0,0400 ha
    grunty orne, RV0,0400 ha

Informacja Drukuj E-mail

Informacja dotycząca wzoru wniosku
o udzielenie dofinansowania do usuwania
wyrobów zawierających azbest


       Rada Powiatu Konińskiego przyjęła nowy wzór wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest, który będzie obowiązywał od stycznia 2016r. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w Urzędzie Gminy w Grodźcu, Starostwie Powiatowym w Koninie oraz do pobrania na stronie internetowej Starostwa: http://bip.powiat.konin.pl/ w zakładce Środowisko Naturalne/Programy z zakresu ochrony środowiska/Azbest.
      Wnioski do realizacji w roku 2016 należy składać do Starostwa Powiatowego w Koninie od stycznia 2016r. wraz z oświadczeniem. Przedmiotowe dokumenty muszą zostać podpisane przez właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości. Wnioski realizowane będą według kolejności wpływu do Starostwa Powiatowego w Koninie. Planowany termin rozpoczęcia realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w terenie to maj-czerwiec 2016r.

Ponadto Urząd Gminy Grodziec przypomina, że do końca stycznia należy złożyć informację o wyrobach zawierających azbest (pok. nr 10).


Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska


Dokumenty do pobrania.zip

Informacja Drukuj E-mail

                                                                     INFORMACJA                                                        

  Informuję,  że dnia 31 grudnia  2015  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec  będzie nieczynna.

                                                                                                       Kierownik biblioteki
                                                                                                    /-/ Katarzyna Gromala

Informacja Drukuj E-mail

                                       INFORMACJA                                                        

    Informuję,  że w  dniach  17 grudnia  oraz od  23 do 24 grudnia  2015  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec  będzie nieczynna.

                                                                                                       Kierownik biblioteki
                                                                                                    /-/ Katarzyna Gromala

Zawiadomienie o zwołaniu XIV Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

                                                                                                                                     Grodziec, dnia 11 grudnia 2015 roku

                                                                                                           OR.0002.14.2015                                                                                         Mieszkańcy Gminy Grodziec      

             Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.2015.1515/
                                                             
                                             z w o ł u j ę zwołaniu XIV Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
                                                     na dzień 22 grudnia 2015 roku /tj. wtorek / o godz. 9:00
                                                               w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec 


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. nformacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Grodziec za rok 2015.
7. Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju Gospodarczego o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Grodziec na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Grodziec na 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2015 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2015 - 2025.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy Grodziec.

 Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

  Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec    
/-/ Mariusz Woźniak  


Zawiadomienie Drukuj E-mail

 GRODZIEC, DNIA 10 GRUDNIA 2015R.


INFORMACJA


   INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 GRUDNIA /PIĄTEK / 2015 ROKU O GODZ. 09:00 W SALI ŚLUBÓW W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:    

1) KOMISJA REWIZYJNA;
2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.


                Przewodniczący Rady
                     Gminy Grodziec     

                   /-/ Mariusz Woźniak   

Zawiadomienie Drukuj E-mail

GRODZIEC, DNIA 10 GRUDNIA 2015 R.

                                                              Z A W I A D O M I E N I E


                        PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.     


1)KOMISJA REWIZYJNA – DNIA 17 GRUDNIA /CZWARTEK/ 2015 ROKU GODZ. 08:00.

    Przewodniczący Komisji

    /-/ Bernard Bączkiewicz

Zawiadomienie Drukuj E-mail

GRODZIEC, DNIA 10 GRUDNIA 2015 R.

Z A W I A D O M I E N I E


                       PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.     


1)KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH – DNIA 15 GRUDNIA /WTOREK/ 2015 ROKU       GODZ. 13:00.

    Przewodnicząca Komisji

    /-/ Agata Różańska

Zawiadomienie Drukuj E-mail

                                   

        GRODZIEC, DNIA 10 GRUDNIA 2015 R.       

                                                                       Z A W I A D O M I E N I E

                   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC
W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.


1) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA – DNIA 17 GRUDNIA /CZWARTEK/ 2015 ROKU GODZ. 13:30.

Przewodniczący Komisji

 /-/ Piotr Andrzejewski

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE Drukuj E-mail

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE –

NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE wchodzące w życie od dnia 01.01.2016 r.

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinneświadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
                            Image
Zawiadomienie Drukuj E-mail

 GRODZIEC, DNIA 07 GRUDNIA 2015 R.

                                                           Z A W I A D O M I E N I E


      PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC
W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.     


1)KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
   10 GRUDNIA /CZWARTEK/ 2015 ROKU GODZ. 15:00.

Przewodnicząca Komisji

    /-/ Iwona Popieluch

INFORMACJA O WYŁONIENIU NAJEMCY LOKALU Drukuj E-mail

                                                                                                                                Grodziec, dnia 27.11.2015 r.

FN.716.5.2015


INFORMACJA O WYŁONIENIU NAJEMCY LOKALU


Wójt Gminy Grodziec informuje, że w dniu 27.11.2015 r. został wyłoniony najemca lokalu użytkowego usytuowanego w Grodźcu przy ul. Głównej 38.

W terminie do 27.11.2015 r. do godz. 10 00 wpłynęła jedna oferta.
Wybrana oferta: Apteka „Pod Złotą Wagą”
D.J. Banasiak Sp. Jawna
ul. Traugutta 7 d
62-400 Słupca

Oferowana stawka czynszu za 1 m2 : 15 zł/ m2 netto + VAT.
W wynajmowanym lokalu będzie prowadzony sklep medyczny.

Wójt Gminy Grodziec    
/-/  Anna Andrzejewska    
 Kierownik Zamawiającego   
                                                                                                                                                                                   

Plakat Drukuj E-mail
                 Image
Plakat Drukuj E-mail
                Image
Czytaj całość...
Informacja dla rolników utrzymujących świnie Drukuj E-mail
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii - choroba Aujeszkyego.pdf
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Leśnictwa i Ochrony Środowiska Drukuj E-mail

GRODZIEC, DNIA 30 LISTOPADA 2015 R.

Z A W I A D O M I E N I E


PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC /OBJAZDOWE POSIEDZENIE W SPRAWIE DRÓG/   

1) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA –  3 GRUDNIA /CZWARTEK/ 2015 ROKU GODZ.08:00.

Przewodniczący Komisji
 /-/ Piotr Andrzejewski

Ogłoszenie Drukuj E-mail

                                                                                                     OGŁOSZENIE

                                                      „BĄKU” BUDOWNICTWO OGÓLNE
                                                          poszukuje pracowników do robót brukarskich.
                                                       Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 509 636 658 
                                                             od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec dotyczące wynajęcia lokalu użytkowego. Drukuj E-mail

OGŁOSZENIE

         Wójt Gminy Grodziec ogłasza, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy usytuowany w Grodźcu przy ul. Głównej 38, o powierzchni użytkowej 73,66 m².

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za 1 m² wynosi 11 zł/m² netto + VAT. Czynsz płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Do stawki czynszu będą doliczane dodatkowe opłaty wg. kalkulacji kosztów utrzymania budynku, między innymi za ogrzewanie.
Zainteresowani zobowiązani są składać oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wynajem lokalu” w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 27.11.2015r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2015r. o godz. 10:30.

Pisemne oferty powinny zawierać:

a)imię, nazwisko i adres oferenta a także jeżeli oferent jest przedsiębiorcą powinien podać: nazwę firmy, siedzibę, NIP oraz REGON;
b)datę sporządzenia oferty;
c)oferowaną wysokość stawki czynszu;
d)informację, jaka działalność będzie prowadzona w wynajmowanym lokalu.

Przy wyborze oferty Wynajmujący będzie kierować się kryterium najwyższej zaoferowanej ceny najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, będącego przedmiotem najmu.
Zaoferowana najwyższa kwota netto najmu z najkorzystniejszej oferty, będzie podwyższona o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie wystawiania faktury.

Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat począwszy od dnia 1 grudnia 2015 roku.

Lokal znajduje się w stanie w jakim opuścił go poprzedni Najemca i nakłady poczynione na lokal będą obciążały Najemcę, bez prawa do ich zwrotu po okresie zakończenia najmu.

Lokal będzie można obejrzeć w dniu 24.11.2015r. w godzinach od 12:00 do 14:00.

   Wójt Gminy Grodziec
 /-/ Anna Andrzejewska

Zawiadomienie o zwołaniu XIII Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

OR.0002.13.2015                                                          

                                                                                                                                      Grodziec, dnia 12.11. 2015 roku       

                                                                                   Mieszkańcy Gminy Grodziec

                            
             Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U.2015.1515/

z w o ł u j ę  XIII Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji
na dzień 26 listopada 2015 roku /tj. czwartek/ o godz. 9:00
w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju Gospodarczego o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Omówienie Obchodów Święta Niepodległości.
9. Informacja z realizacji zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska i budowy gminnej  oczyszczalni ścieków.
10. Informacja z realizacji zadań Gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2014/2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od  nieruchomości  na 2016 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia lokalu użytkowego położonego w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia przy ulicy Głównej 38 w Grodźcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa oraz określenia inkasenta.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy oraz przedłużenia taryfy      za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Grodziec na rok 2016.
22. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii Gminy Grodziec na rok 2016.
23.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec  z organizacjami   pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku   publicznego w 2016 roku”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2015 rok.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec  na lata 2015 -2025.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
27. Sprawy bieżące.
28. Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy Grodziec.

 Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący
Rady Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak  

Informacja Drukuj E-mail

                                                                                INFORMACJA


   INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 LISTOPADA /CZWARTEK/ 2015 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:    


1)KOMISJA REWIZYJNA;

2)KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

3)KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;

4)KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

                Przewodniczący Rady
                     Gminy Grodziec

                    Mariusz Woźniak


Informacja Wójta Gminy Grodziec Drukuj E-mail

Informacja


            Wójt Gminy Grodziec podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 listopada 2015 roku została zakończona inwestycja pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy- Etap I”. Na realizację tego zadania Gmina Grodziec otrzymała dotację ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 150 000 zł.


Podstawowe parametry dotyczące inwestycji:
1.Szerokość drogi-  4,50m
2.Długość drogi-  1302m
3.Szerokość pobocza- 0,75m
Całkowity koszt w/w inwestycji wyniósł 612 891,62 zł.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Otrzymują:
1. Informację zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziec
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grodziec
3. Sołtys Sołectwa Stare Grądy i Sołtys Sołectwa Nowe Grądy:
1)tablice ogłoszeń w Starych Grądach i Nowych Grądach
2)podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty                                                               

Informacja Drukuj E-mail

     INFORMACJA                                                        

     Informuję,  że  dnia  10 oraz 13  listopada  2015  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec  będzie nieczynna.

                                                                                                       Kierownik biblioteki
                                                                                                    /-/ Katarzyna Gromala

Informacja Drukuj E-mail
                     Image
Informacja Drukuj E-mail

                                                 INFORMACJA                                                        

    Informuję,  że  dnia  5  listopada  2015  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec  będzie nieczynna.

                                                                                                       Kierownik biblioteki
                                                                                                    /-/ Katarzyna Gromala

Informacja Drukuj E-mail

Informacja dla Mieszkańców Gminy Grodziec


     W  związku z  przeprowadzoną  analizą  dotyczącą  odbioru  odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu Gminy Grodziec za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku ustalono niewystarczający poziom segregacji odpadów.

    Wielu Mieszkańców, pomimo zadeklarowania selektywnego sposobu odprowadzania odpadów, nie prowadzi segregacji   i przekazuje odpady zmieszane.  Niski poziom segregacji odpadów powoduje zwiększenie kosztów prowadzenia gospodarki odpadami dla gminy. Dlatego Wójt Gminy Grodziec przypomina wszystkim Mieszkańcom, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, o obowiązku ich segregacji.

    Informujemy, że Mieszkańcy, którzy w dalszym ciągu będą uchylać się od zadeklarowanego przez siebie obowiązku segregacji odpadów będą mieli naliczane opłaty jak za odpady niesegregowane tj. 14,00 złotych od osoby.


                                                                           Wójt Gminy Grodziec

                                                                          /-/ Anna Andrzejewska
                   

Informacja Drukuj E-mail

                                                     INFORMACJA                                                        

     Informuję,  że  dnia  30  października  2015  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec  będzie nieczynna.

                                                                                                       Kierownik biblioteki
                                                                                                    /-/ Katarzyna Gromala

Ogłoszenie Drukuj E-mail

OGŁOSZENIE

     Zarząd Stowarzyszenia Rodzina ,Kultura, Edukacja Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu informuje że organizuje Wypoczynek Zimowy dla dzieci z rodzin rolniczych od 9 do 16 lat w miejscowości JARKOWICE ośrodek ,,POD OKRAJEM”  koszt wyjazdu 300 zł .

Wyjazd w dniu 16.01 do 25. 01. 2016 r. ( 10 dni, dzieci urodzone w roku 2000 po 31 styczniu do 2007 r. )

Ilość miejsc ograniczona.

                                                                                    Koordynator
                                                                                
Józef Orkowski
                                                                      T
el. Kontaktowy 692 506 194

Czytaj całość...
Ogłoszenie Drukuj E-mail
            Image
Zawiadomienie o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji Drukuj E-mail

                                                    Grodziec, dnia 15 października 2015 roku       

OR.0002.12.2015 

                                                                                                                           Mieszkańcy Gminy Grodziec
                                                           

                   Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
                                                          /Dz.U.2013.594 t.j. z późn. zm./ 
                                        z w o ł u j ę  XII Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji 
                               na dzień 26 października 2015 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 15:00
                                                    w Zespole Szkół w Grodźcu /hala sportowa/
 
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wręczenie Radnemu zaświadczenia o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Grodziec.
8. Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
9.Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju Gospodarczego  o przeprowadzonych przetargach
i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
13. Informacja z wykonania budżetu Gminy Grodziec za pierwsze półrocze 2015 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2016.                                         
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz
z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec ulica Parkowa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2015 -2025.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Sprawy bieżące.
21. Wręczenie Srebrnych Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
22. Zamknięcie XII Sesji Rady Gminy Grodziec.

 Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący
Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

GRODZIEC, DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2015 R.


                                                                                   INFORMACJA


   INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 PAŹDZIERNIKA /CZWARTEK/ 2015 ROKU O GODZ. 8:00 W SALI ŚLUBÓW W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:    


1)KOMISJA REWIZYJNA;
2)KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
3)KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
4)KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.


                                       Przewodniczący Rady
                                         Gminy Grodziec    

                                      /-/  Mariusz Woźniak 

Informacja Drukuj E-mail

                                                                            INFORMACJA                                                        

 Informuję,  że  dnia  14  października  2015  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec  będzie nieczynna.

                                                                                                                Kierownik biblioteki
                                                                                                               /-/ Katarzyna Gromala

Plakat Drukuj E-mail
                               Image
Informacja Drukuj E-mail

                                                                                                     Grodziec, dnia 07.10.2015 r.

INFORMACJA

Urząd Gminy Grodziec przypomina mieszkańcom, że 10 października 2015 roku  upływa termin płatności V raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należność można uiścić w kasie Urzędu Gminy Grodziec,   przelewem na rachunek bankowy Gminy Grodziec BS Konin o/Grodziec nr 48 8530 0000 0600 0185 2000 0002 oraz u sołtysa.

         Ponadto przypominamy, że w przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych na posesji (np. narodziny, zgon) należy dokonać zmiany danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

                                                        Wójt Gminy Grodziec

                                                       /-/ Anna Andrzejewska

                                                                 

 

Informacja Drukuj E-mail

                                                        INFORMACJA                                                        

        Informuję,  że  dnia  5  pażdziernika  2015  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec  będzie nieczynna.

                                                                                                       Kierownik biblioteki
                                                                                                    /-/ Katarzyna Gromala

Ogłoszenie Drukuj E-mail

 Grodziec, dnia 30 września 2015 r.

                                                                                     Ogłoszenie

Informuję, że zakończona została inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Grodziec.

Inwentaryzacja wykazała, że na terenie Gminy, wyroby azbestowe zastosowane jako pokrycia dachowe został zidentyfikowany w 1919 miejscach, z czego 316 to pokrycia dachowe budynków mieszkalnych, 1506 to azbest na budynkach gospodarczych i użyteczności publicznej a w 97 lokalizacjach azbest zidentyfikowano na obiektach, które nie znajdowały się w ewidencji lub azbest zalegał na posesji -  oznaczone jako „magaz.”

Łączna ilość zidentyfikowanych wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Grodziec to:

                                                    251 050 m2  o szacunkowej masie 2 761 550 kg

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Drukuj E-mail

GRODZIEC, DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 R.

 
                                                                                 Z A W I A D O M I E N I E

        PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY  GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.     

1) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO – 29 WRZEŚNIA /WTOREK/ 2015 ROKU GODZ. 8:00.

Przewodnicząca Komisji

    /-/ Iwona Popieluch

Komunikat Drukuj E-mail
Konkurs " Mój najpiękniejszy ogród" Drukuj E-mail
                                Image
Informacja dla mieszkańców Drukuj E-mail

Image   Szanowni Mieszkańcy Gminy Grodziec !     

 

       Zwracam się z apelem o sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi. Codziennością na terenie naszej gminy są wałęsające się psy. Większość z nich posiada właścicieli, którzy wypuszczają psy bez jakiegokolwiek zabezpieczenia czy opieki.             
         W związku z kolejnymi skargami mieszkańców na wałęsające sie psy informuję, że w świetle obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zwierząt (art. 10a) zabronione jest wypuszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Za naruszenie tego przepisu grozi kara aresztu lub grzywny (art. 37).
        Psy mogą być wypuszczane tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem.
        Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, proszę o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.
        W związku z powyższym informuję, że zostaną wzmożone policyjne kontrole dotyczące posiadanych zwierząt.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Zawiadomienie Drukuj E-mail

  ZAWIADOMIENIE
  Wójta Gminy Grodziec

           Wójt Gminy Grodziec informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlano-remontowych, pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie oraz opon i metalu.

          ZBIÓRKA zostanie przeprowadzona w dniu 30 września 2015r.(tj. środa ) na terenie całej gminy w wyznaczonych poniżej miejscach:
                         
  8:00 - 9:30 Targowica w Grodźcu
10:00 - 11:30 OSP Biskupice
12:00 - 13:30 OSP Lądek

Na teren targowicy w Grodźcu można dostarczyć odpady wielkogabarytowe w dniu 29 września ( tj. wtorek) w godzinach od 15:30do 18:00

Należy ściśle przestrzegać wyznaczonego czasu zbiórki, poza wyznaczonymi godzinami odbiór nie będzie możliwy.

                                                       Wójt Gminy Grodziec
                                                    /-/ Anna Andrzejewska

Bezpłatne porady prawne Drukuj E-mail

                                               Image

14 września 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie przy Al. 1 Maja 9,  w sali 251 w ramach akcji ,,Niebieski parasol” mieszkańcy powiatu konińskiego będą mogli skorzystać z  bezpłatnych porad prawnych, których będą udzielać:

- od 8.00 do 14.00   Karolina Raszewska – Wysocka – radca prawny
- od 14.00 do 15.30 Maciej Rosiak – radca prawny.
Zawiadomienie o zwołaniu XI Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

OR.0002.11.2015                                                                                            Grodziec, dnia 26 sierpnia 2015 roku       
       
                                                                                                       MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC
                              
                    Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
                                               gminnym /Dz.U.2013.594 t.j. z późn. zm./ 
                                   z w o ł u j ę  XI Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji 
                              na dzień 07 września 2015 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 9:00
                                             w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju Gospodarczego o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.
9.Propozycje budżetowe na rok 2016.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika:
 a) wybór komisji skrutacyjnej;
 b) odczytanie regulaminu tajnego głosowania;
 c) przeprowadzenie głosowania.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Grodziec.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i działkami szkolnymi.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2015 rok.
15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16.Sprawy bieżące.
17.Zamknięcie XI Sesji Rady Gminy Grodziec.

 Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady
Gminy Grodziec  
/-/ Mariusz Woźniak

Informacja o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

 GRODZIEC, DNIA 26 SIERPNIA 2015 ROKU

                                                                                     INFORMACJA

   INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA  02 WRZEŚNIA /ŚRODA/ 2015 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:    

1) KOMISJA REWIZYJNA;
2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.


                Przewodniczący Rady
                     Gminy Grodziec   

                /-/    Mariusz Woźniak 

Komunikat ostrzegawczy Drukuj E-mail
Komunikat ostrzegawczy informujący o upałach w dniach od 27.08.2015 r. do 31.08.2015 r. POBIERZ.pdf 
Konkurs fotograficzny Drukuj E-mail

                                       Image

Link z informacjami o konkursie na stronie Fundacji AKME www:

http://fundacja-akme.pl/projekt/

Informacja Drukuj E-mail

                                           INFORMACJA                                                         

                Informuję,  że  dnia  25  sierpnia  2015  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec  będzie nieczynna.

                                                                                                       Kierownik biblioteki
                                                                                                   
  /-/ Katarzyna Gromala

 

 

Bezpłatne spotkania dla przedsiębiorców Drukuj E-mail

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów serdecznie zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dla przedstawicieli przedsiębiorstw pn.Co eksporter wiedzieć powinien?”.

Podczas spotkań eksperci przedstawią zagadnienia związane z opracowywaniem strategii eksportowej, pozyskiwaniem funduszy europejskich w latach 2014-2020, a także analizy dostępu do rynku niemieckiego, francuskiego, brytyjskiego i skandynawskiego. Organizatorem tegorocznych spotkań w Poznaniu, Lesznie, Gostyniu, Koninie i Kaliszu Wielkopolsce jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Więcej informacji.pdf

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Drukuj E-mail

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Drukuj E-mail
Nabór jednorazowe środki.pdf
Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych Drukuj E-mail
Nabór - staż.pdf
Informacja dla rolników Drukuj E-mail

  Informacja

   Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 16 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku

     Termin  składania wniosków:

- od 1 sierpnia 2015 r. do 31 siepnia  2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z  fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2015 r.

Zwrot podatku w 2015 r. wynosić będzie:
81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

     Wójt Gminy
  /-/ Anna Andrzejewska
 

 UWAGA!!!

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   -  POBIERZ  Wniosek akcyza.pdf

Zwrotem podatku akcyzowego objęto również biopaliwo oznaczone kodem CN 3824 90 91.

Informacja Drukuj E-mail

INFORMACJA

      Informuję, że w  dniach od  3  sierpnia do 14 sierpnia  2015  roku   Biblioteka  Publiczna  Gminy  Grodziec będzie nieczynna.


                                                                                                       Kierownik biblioteki
                                                                                                    /-/ Katarzyna Gromala

Zawiadomienie o zwołaniu X Sesji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

                                                                                                                                Grodziec, dnia 22 lipca 2015 roku   

OR.0002.10.2015    
        
                                                                                                                             MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

                              
      Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.2013.594 t.j. z późn. zm./  z w o ł u j ę  X Sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 30 lipca 2015 roku /tj. czwartek/ o godz. 11:00 w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie międzysesyjne z działalności Referatu Rozwoju Gospodarczego o przeprowadzonych przetargach i złożonych wnioskach o dofinansowanie.
7.Interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2008 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie budynku mieszkalnego na czas określony.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej Spółce  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/2015 z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grodziec na 2015 rok.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Przedstawienie opinii o kandydacie na ławnika z terenu Gminy Grodziec do Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2016 – 2019.
16.Sprawy bieżące.
17.Zamknięcie X Sesji Rady Gminy Grodziec.

 Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

 Przewodniczący    
Rady Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak 

 

 

Informacja o kradzieży pojemnika wraz z wysokoaktywnym źródłem promieniotwórczym Drukuj E-mail

W dniu 15 lipca 2015 roku Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych otrzymało informacje o kradzieży (w tym samym dniu) pojemnika wraz z wysokoaktywnym źródłem promieniotwórczym Ir-192 o aktywności 1757 GBq (1,75 TBq) z Zakładu Badań Nieniszczących, przy ulicy Patriotów 18/8 w Gliwicach.

Informacja o skradzionym pojemniku.pdf

Informacja o posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Grodziec Drukuj E-mail

  GRODZIEC, DNIA 20 LIPCA 2015 ROKU

                     INFORMACJA

      INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA  23 LIPCA /CZWARTEK/ 2015 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW  W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:    

1) KOMISJA REWIZYJNA;
2)KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
3) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.


      Przewodniczący Rady
          Gminy Grodziec
      /-/  Mariusz Woźniak

Bezpłatne badania mammograficzne Drukuj E-mail

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!

Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ.

Informacja prasowa.pdf

Więcej...
<< Start < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 198 z 265

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange