Advertisement
 |  Mapa serwisu  |  Galeria fotografii  |  Linki  |  Kontakt  | 
Strona główna arrow Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec Drukuj E-mail

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity)

Wójt Gminy Grodziec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2014 roku w formie powierzenia pn. Dostarczenie artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców Gminy Grodziec 

OGŁOSZENIE Z ZAŁĄCZNIKAMI  

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o otwartym konkursie ofert Drukuj E-mail

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity)

Wójt Gminy Grodziec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2014 roku w formie powierzenia pn. Zorganizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

POBIERZ Ogłoszenie z załącznikami.zip

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o otwartym konkursie ofert Drukuj E-mail

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity)

Wójt Gminy Grodziec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec w 2014 roku w formie wsparcia pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym. 

 POBIERZ Ogłoszenie GKRPA 2014 z załącznikami.zip

Ogłoszenie Drukuj E-mail
Image
                                                                      Ogłoszenie

              Stowarzyszenie "Razem dla szkół"  ogłasza nabór uczestników na zajęcia artystyczne i edukacyjne w ramach projektu "Kultura ziemiańska i ludowa okolic Grodźca - warsztaty artystyczne i imprezy folklorystyczne dla mieszkańców Gminy Grodziec"

W ramach projektu będą organizowane:

1. "Tańczymy i śpiewamy na ludowo" - warsztaty tańca i pieśni ludowej realizowane w szkole w Lipicach ,
klasy 1-3 oraz 4-6.  Program będzie obejmował naukę  tańców i pieśni ludowych z naszego regionu. Dla  każdej z grup przeprowadzimy 22 półtoragodzinne zajęcia . Termin realizacji od 21.02.2014 r. do 30.06.2014 .

2. " Nie święci garnki lepią" poznanie pracy garncarza, wykonanie  naczyń na kole garncarskim oraz ich zdobienie na warsztatach plastycznych. Termin realizacji  od 21.02.2014 do 30.06.2014 roku. Dla dzieci w wieku 7-16 lat, chcących rozwijać swoje zamiłowania i uzdolnienia plastyczne. Przeprowadzimy   32 dwugodzinne  zajęcia.                        

3. "Dwór i wieś w obiektywie" - warsztaty fotograficzne i etnograficzne  w terminie  od 21.02.2014 r. do 30.06 .2014 r . dla  uczniów klas 3-6  szkół podstawowych i gimnazjum, chcących rozwijać swoje zainteresowania historyczne i kulturowe.  W programie 15 warsztatów dwugodzinnych oraz  8  wycieczek rowerowych   po szlakach gminy Grodziec i przyległych gmin  oraz przy sprzyjającej pogodzie kulig.  W ramach tego działania zorganizowana będzie również  wycieczka do Koszut i Poznania  w celu zapoznania się ze zbiorami etnograficznymi dotyczącymi kultury ludowej i dworskiej oraz z architekturą wsi polskiej - skansen i dwór szlachecki - w wycieczce weźmie udział 45 najbardziej aktywnych z pośród uczestników wszystkich form zajęć. 

Udział w zajęciach i w wycieczce jest bezpłatny. Dla uczestników warsztatów zorganizowane zostanie ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz grill, w pozostałe dni otrzymają oni  napój oraz kanapki i pączki. Proponowany termin zajęć poniedziałki i piątki w godzinach 13-16. Wycieczki będą odbywały się w dni wolne od zajęć lekcyjnych oraz w soboty.

Rodzice chcący zapisać dzieci na wybrane formy zajęć proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem Społecznej Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Lipicach w terminie od 17 do 19 lutego 2014 w godzinach od 9,00 do 13,00. Rekrutacja będzie prowadzona do czasu wyczerpania limitu miejsc na poszczególne formy zajęć. Telefon 632486743.

Rodzice muszą zapewnić dzieciom dowóz do szkoły w Lipicach, organizator nie zapewnia też ubezpieczenia uczestnikom zajęć.                                                               

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ,działanie 413.

                                              

Ogłoszenie o konsultacjach Drukuj E-mail

Grodziec, dnia 07 listopada 2013 roku

    Ogłoszenie                                                         
Wójta Gminy Grodziec                                                

O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”

Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011”.

1.      Przedmiot konsultacji:

Projekt Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”

2.      Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Data rozpoczęcia konsultacji     - 07.11.2013
Data zakończenia konsultacji     - 18.11.2013

3.      Formy konsultacji

1)      przyjmowania opinii i uwag  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,

2)      umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą  elektroniczną na adres mailowy:

4.      Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:
WWW.grodziec.pl /zakładka Organizacje pozarządowe/
www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/

                                                                                      /-/ Z-ca Wójta Gminy
                                                                                   
  Wiesława Szeflińska

POBIERZ DOKUMENTY.zip

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 10 - 18 z 29

 


Czyste środowisko 

Przedszkole marzeń 

     
 
 DUKAT LOKALNY 4PARTNERKI

Fundacja Orange